1867-11

Skadetype:
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret
Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har på et møde den 24. august 2011 øndret Codans afgørelse af 23. november 2010.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 46-årig kvinde, der konsulterede tandlægen den 10. december 2008 på grund af formodning om fraktur af fyldning i venstre side af underkæben. Der fandtes ikke objektive tegn på fyldningsfraktur, men følsomhed ved overgang mellem fyldning og tand -6. Der blev derfor aftalt behandling af -6 med krone for at styrke tanden. Den 11. december 2008 blev tanden derfor tilboret til krone, da den fyldning, der i forvejen var på tyggefladen, anvendes som opbygning. Der blev taget aftryk, og tanden blev forsynet med midlertidig aluminiumshætte. Den 18. december 2008 blev det noteret, at der var større plastfyldninger i de store kindtænder, og det blev anbefalet, at tænderne blev behandlet med kroner eller indlæg over tid af styrkemæssige årsager. Der var dog ingen notater vedrørende -6. Den 22. december 008 blev kronen cementeret på -6, og patienten blev instrueret om vigtigheden af omhyggeligt renhold omkring tanden. Patienten henvendte sig den 6. januar 2009 med ønske om at tale med klinikkens indehaver, da hun mente, at behandlingen med krone ikke har været tilfredsstillende, da der havde været ømhed i tandkødet fra tidspunktet for tilboring af tanden og efter cementering af kronen, samt at anden tandlæge havde konstateret og fjernet overskudscement og påpeget mangler ved kronens kanttilslutning distalt. Efterfølgende har der været gennemført en klagesag, hvor kronen er kendt ikke honorværdig. Honoraret for kronen er derfor tilbagebetalt, og ny krone er fremstillet hos anden tandlæge.

Patienten søger nu om erstatning for skade på tandkødet ved -6, godtgørelse for svie og smerte vedrørende ubehag i behandlingsforløbet samt udgifter til fremtidigt implantat.

1. instans afgørelse:

I brev af 23. november 2010 traf Codan afgørelse om, at der er sket en erstatnings-berettigende skade ved behandlingen af tanden -6 i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

Codan fandt på baggrund af de foreliggende oplysninger, at der ikke med overvejende sandsynlighed har været indikation for fremstilling af krone på tanden -6. Bedst mulig behandling havde tilsagt behandling med nye fyldninger, hvis behandling overhovedet.

Codan har lagt vægt på, at røntgen viser, at tanden -6 før behandling med krone var forsynet med moderat stor tyggefladefyldning og eventuelt plastfyldning på lingualfladen.

Forsikringen erstatter derfor udgifterne i forbindelse med fremstilling af ny krone til tanden -6. Der kan dog ikke ydes erstatning til den tidligere kronebehandling af tanden, da der i klagesagen er sket tilbagebetaling af honoraret herfor. Der kan heller ikke ydes erstatning til et eventuelt senere behov for implantatbehandling, da de retraktioner, der angivelig er opstået efter første kronebehandling med overvejende sandsynlighed ikke har betydning for tandens fremtidige prognose.

Codan fandt, at patienten ikke er berettiget til godtgørelse for svie og smerte som følge af skaden, da der ikke har været tale om egentlig sygdom eller sygemelding, og smerterne ikke har været af en sådan karakter og alvor, at de i sig selv kan betinge godtgørelse for svie og smerte. Desuden er patienten ikke berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt godtgørelse for varigt mén.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet ændrer Codans afgørelse af 23. november 2010, som anført nedenfor.

 

 

Nævnet er enig med Codan i, at der ikke er dokumentation for, at der var indikation for den udførte kronebehandling af tanden -6. Forudsætningen for at der kan tilkendes erstatning er imidlertid efter klage- og erstatningslovens § 19, stk. 1, at den udførte behandling har medført en skade d.v.s. en forringelse af tandens status. Det forhold, at tanden er blevet kronebehandlet, er ikke et udtryk for nogen forringelse af tandens status og der foreligger dermed ikke en skade i lovens forstand. Det forhold, at De er blevet påført en unødvendig udgift i form af honoraret for kronebehandling er et formuetab, som ikke er omfattet af forsikringen. Der kan derfor ikke ydes erstatning.

 

 

Der kan eventuelt være mulighed for, at dette krav kan behandles af Regionstandlæge-nævnet/ Landstandtandlægenævnet, som ikke i deres tidligere afgørelse tog stilling til dette spørgsmål, men kun til spørgsmålet om omgørelse af den krone, der er fremstillet. Hvis der ikke er mulighed for at få behandlet dette krav om tilbagebetaling af honoraret i dette klagesystem, vil der være mulighed for at fremføre kravet over for vedkommende tandlæge.