1888-11

Skadetype:
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har på et møde den 23. november 2011 stadfæstet Codans afgørelse af 5. januar 2011.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 48-årig mand, der opsøgte tandlægen den 4. august 2009 på grund af et brud i tanden -7, der var rodbehandlet. Der blev taget røntgen heraf. Den 25. august 2008 blev der indsat et rodstift i tandens forreste rodkanal, og der blev udboret til stift i tandens bagerste rodkanal. Patienten opsøgte en anden tandlæge den 6. oktober 2008, som konstaterede rodspidsbetændelse, tab af knogle mellem tandrødderne og byld på ydersiden. Tandlægen anbefalede udtrækning og gjorde i den forbindelse opmærksom på, at rodstiften indsat i tandens forreste rod gav mistanke om gennembrydning af roden. Tanden -7 blev derfor trukket ud den 7. oktober 2008.

Patienten ønsker nu erstatning for den skadesudbedrende behandling.

1. instans afgørelse:

I brev af 5. januar 2011 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1 og § 20, stk. 1.

Codan fandt, at patienten ikke med overvejende sandsynlighed er blevet påført en patientskade i forbindelse med behandlingen af tanden. Tabet af tanden -7 kan ikke henføres til udboringen af rodstift, men derimod tandens grundlidelser. Med en høj grad af sandsynlighed var tanden ubehandlelig allerede den 25. august 2008. Ved den vurdering har Codan lagt vægt på, at tanden havde et brud på indersiden, at tanden havde rodspidsbetændelse, at tanden havde tabt knogle og fremstod med betændelse mellem tandens rødder.

Codan fandt derfor at det havde ingen betydning, hvorvidt rodstiften er placeret med en gennembrydning af roden.

Et eventuelt krav om tilbagebetaling for udgifter til indsætning af rodstift må fremføres overfor tandlægen, der har udført behandlingen. Ved uenighed kan der indgives klage til Regionstandlægenævnet eller indledes civilt søgsmål mod tandlægen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 5. januar 2011 med den af Codan anførte begrundelse.

 

 

Nævnet finder ligesom Codan, at der er overvejende sandsynligt, at tanden -7 allerede forud for behandlingen den 25. august 2008 var ubehandlelig, da røntgenbillede af 25. juni 2008 viser, at der var betydelig tab af tandsubstans og knogle mellem rødderne samt rodspidsbetændelse. Tanden mistes derfor med overvejende sandsynlighed som følge af tandens grundlidelse og ikke den udførte tandbehandling. Det er derfor uden betydning, om der er sket en gennemboring af tandroden.

 

 

Nævnet tiltræder således Codans afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.

 

 

I øvrigt skal det bemærkes, at nævnet ikke har kompetence til at tage stilling til et eventuelt krav om tilbagebetaling for udgifter til indsætning af rodstift, hvorfor et eventuelt krav herom må rettes til tandlægen eller Regionstandlægenævnet, jf. nærmere oplysning herom i Codans afgørelse.