1894-11

Skadetype: Manglende diagnostik - Caries
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret
Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har på et møde den 28. oktober 2011 ændret Codans afgørelse af 5. januar 2011.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en 53-årig kvinde, der har konsulteret den samme tandlæge for behandling siden 2002. I 2002 blev tanden -6 forsynet med en krone. Efter tilboring til krone blev tanden rodbehandlet. Ved konsultation den 23. maj 2006 blev der konstateret dyb caries distalt i tanden +6. Der blev derfor indledt rodbehandling, men den tredje rodkanal kan ikke findes på grund af tillukning. Tanden blev rodfyldt d. 8. juni 2006, og der blev aftalt krone på tænderne +6 og +7, da der blev konstateret infraktioner i +7. Den 19. juni 2006 blev der fremstillet plastopbygning på rodskrue +6, og der blev taget aftryk til krone. Den 10. juli 2006 udeblev patienten og den 24. august 2006 blev kronen på +6 cementeret samt taget aftryk til krone +7. Ved kontrol den 18. september 2006 blev det konstateret, at kronen på +6 var for høj, hvorfor der blev aflastet. Den 26. oktober 2006 var der smerter ved +6 og +7, og der blev aflastet yderligere. Den 30. oktober 2006 blev kronen cementeret på +7. Ved kontrol den 15. marts 2007 blev +7 aflastet på grund af smerter ved tygning, mens tanden +6 blev aflastet yderligere. Den 21. januar 2008 blev der foretaget kirurgisk rodbehandling af forreste rødder på tanden +6. Patienten skiftede herefter tanden, som den 25. september 2008 fandt behov for fremstilling af nye kroner på +6,+7 og -6 på grund af gennemslibning af kronerne. Der er nu et behandlingsforslag på ekstraktion af +6 og fremstilling af bor fra +5 til +7.

Patienten søger nu om erstatning for den skadesudbedrende behandling.

1. instans afgørelse:

I brev af 5. januar 2011 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til Lov om patientforsikring § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1.

Codan fandt, at patienten ikke med overvejende sandsynlighed er blevet påført en skade i forbindelse med tandbehandlingen.

Codan har i den forbindelse lagt vægt på, at omgørelse af kronerne +7 og -6 ikke udgør en skade, da behandlingen kan omgøres under samme forudsætninger som tidligere.

Codan fandt endvidere, at rodbehandling af +6 er nødvendig som følge af dyb caries-læsion, der er dokumenteret ved røntgen dateret d. 23. maj 2006. Da patienten ikke har efterspurgt regelmæssig tandpleje, er cariesangrebet ikke en følge af mangler ved undersøgelse eller behandling. Codan fandt i den forbindelse, at de rodfyldte kanaler er rodfyldt bedst muligt, hvorfor årsagen til rodspidsbetændelsen er, at behandlingen ikke har kunnet lykkedes. Følger af, at en behandling ikke lykkes, er ikke omfattet af forsikringen.

Lignende betragtning gør sig gældende, hvis der tillige har været rodspidsbetændelse på distofaciale rod. Der er efterstående konstateret pusflod fra +6, men da tandkødslommer-ne alene er målt til 4-5 mm, er årsagen til betændelse rodforholdene og ikke en følge af de mangler, der i klagesagen er konstateret ved kronen. Betændelsen medfører, at tanden mistes, men da tanden mistes som følge af, at rodbehandlingen ikke er lykkedes, er tabet af +6 ikke omfattet af dækningen. Da tabet af tanden +6 ikke er omfattet, kan der ikke tages stilling til honorarværdigheden af den fremstillede krone. Dette spørgsmål tilbagevises derfor til klagesystemet.

Codan fandt desuden, at det i klagesagen er forudsat, at bidforholdene normaliseres efter fremstilling af nye kroner. Hvis der efter denne behandling fortsat er bidfunktionelle gener, der kan henføres til kronebehandlingerne af +6, +7 og -6, kan sagen genoptages.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet ændrer Codans afgørelse af 5. januar 2011, som anført nedenfor.

 

 

Nævnet finder, at behandlingen af tanden +6 ikke har været bedst mulig, da caries-udviklingen i tanden har årsag i uhensigtsmæssige fyldninger i tænderne +6 og +7 og medfører tab af tanden +6.

 

 

Nævnet finder således, at der er sket en erstatningsberettigende skade ved behandlingen af tanden +6 i henhold til Lov om patientforsikring § 1, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, og § 2, stk. 1, nr. 1. Behandlingsoverslag af 15. marts 2010 kan godkendes. Regning efter endt behandling skal fremsendes til Codan med henblik på udbetaling af erstatning.

 

 

Nævnet finder endvidere ligesom Codan, at kronebehandlingerne af tænderne +7 og -6 kan omgøres på samme betingelser som forud for behandlingen. Omgørelse er – som oplyst af Codan – ikke omfattet af forsikringen. Det forhold, at kronebehandlingerne ikke har været udført bedst muligt, er ikke i sig selv en skade i lovens forstand.