1897-11

Skadetype: Skade på rod - Parietal perforation
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret og hjemvist
Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har på et møde den 28. oktober 2011 ændret Codans afgørelse af 2. februar 2011.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 57-årig kvinde, der ved undersøgelse den 7. maj 2008 fik noteret obs for caries i bagerste sideflade på tanden -6. Tanden blev i øvrigt betegnet som en risikotand, og kronebehandling blev anbefalet. Ved eftersyn den 27. oktober 2008 var der ingen bemærkninger vedrørende tanden +6. Ved eftersynene den 22. april og 19. november 2009 blev der igen anbefalet kronebehandling af tanden +6. Den 26. april 2010 blev tanden +6 behandlet med plastfyldning flade 1,4. Det blev i den forbindelse noteret, at cariesangrebet var dybt, og at der var risiko for behov for rodbehandling. Af journalnotat af 30. august 2010 fremgår det, at rodbehandling af +6 var indledt i Grækenland med akut oplukning til tandnerven. Ved fjernelse af den midlertidige fyldning for fortsættelse af rodbehandlingen blev der konstateret blødning, og patienten blev informeret om mulig parietal perforation. Der blev isat rodfile i de formodede rodkanaler for optagelse af rodmål, og røntgen viste parietal perforation, og at en rodfil var knækket i mesiofaciale rodkanal. Den 31. august 2010 blev patienten henvist til videre behandling af tanden +6 hos anden tandlæge. Af journalnotat af 21. september 2010 fremgår det, at henvisningsmodtageren fandt +6 ubehandlelig og foreslog udtrækning af tanden.

Patienten søger nu om erstatning for tabet af tanden +6.

1. instans afgørelse:

I brev af 2. februar 2011 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

Codan fandt, at rodbehandlingsbehovet er en følge af grundsygdommen.

Codan fandt endvidere, at røntgen viser, at den parietale perforation og fraktur af rodfil med overvejende sandsynlighed er sket i forbindelse med oplukning af tanden for rodbehandling. Dette bekræftes endvidere af journalnotat af 30. august 2010 fra tandlægen. Denne behandling er udført i Grækenland, og skaden er derfor ikke omfattet af loven, der kun følge for følger af behandling udført i Danmark.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet ændrer Codans afgørelse af 2. februar 2011, som anført nedenfor.

 

 

Nævnet har lagt til grund, at den parietale perforation (gennemboring af roden) er sket hos tandlægen i Danmark, da følgende fremgår af skadesanmeldelsen: ”Under rodbehandling af +6 knækker der en rodfil i den mesiofaciale kanal. Kanalerne er meget stramme. Der laves en parietal perforation, og patienten henvises til en specialist mhp. at redde tanden. Hun vurderer, at tanden skal trækkes ud.”

 

 

Nævnet finder endvidere, at bedst mulig behandling havde tilsagt, at der var foretaget rodbehandling af tanden +6 uden en parietal perforation.

 

 

Nævnet finder således, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1. Der kan derfor ydes erstatning for udgifterne til implantat, dog med fradrag for rodbehandling, opbygning og krone, som skulle udføres under alle omstændigheder for at bevare tanden på længere sigt. Behandlingsoverslag skal fremsendes til Codan med henblik på godkendelse, før behandlingen påbegyndes.