1912-11

Skadetype: Skade på rod - Knækket rodfil
Afgørelsetype: Apparatursvigt – PFL § 2.1.2/KEL § 20.1.2.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret
Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har på et møde den 21. december 2011 ændret Codans afgørelse af 27. januar 2011.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en 25-årig kvinde, der skulle have rodbehandlet tanden +6 d. 31. august 2006. I forbindelse med rodbehandlingen skete der en afbrækning af et rodinstrument, hvilket ikke fremgår af journalen. Tanden blev rodfyldt, og der var ingen symptomer fra tanden umiddelbart efterfølgende. I september 2010 var der imidlertid symptomer fra tanden, og behandling blev anbefalet.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til den nødvendige behandling, tabt arbejdsfortjeneste samt godtgørelse for varigt mén.

1. instans afgørelse:

I brev af 27. januar 2011 traf Codan afgørelse om, at der er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til Lov om patientforsikring § 1, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 2.

Codan fandt, at den afbrækkede rodfil forhindrer behandling af rodspidsbetændelse ved en ny rodbehandling gennem kronen, og komplikationen med rodspidsbetændelse må derfor i stedet behandles ved et mindre kirurgisk indgreb.

Codan fandt derfor, at der er årsagssammenhæng mellem hændelsen og skade.

Forsikringen dækker derfor udgifterne i forbindelse med kirurgisk rodbehandling af den skadede tandrod med max. 4.000 kr.

Codan fandt herudover ikke, at patienten var berettiget til yderligere erstatning og/ eller godtgørelse.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet ændrer Codans afgørelse af 27. januar 2011 som anført nedenfor.

 

 

Nævnet finder, at der kun skal foretages fradrag for den ene retrograde rodfyldning, da den ene af de to ekstra retrograde rodfyldninger er foretaget i samme rod, som den knækkede fil, idet der i denne rod var to kanaler. Den skadesudbedrende behandling bør derfor omfatte forsegling af begge kanaler i den skadede rod efter afskæring af rodspidsen, hvorfor fradraget herefter udgør i alt 341 kr.

 

 

Medicinudgiften i tilknytning til det kirurgiske indgreb kan erstattes, og dokumentation skal indsendes til Codan.

 

 

Nævnet finder ikke, at der foreligger den nødvendige dokumentation for tabt arbejds-fortjeneste, hvorfor der ikke kan tilkendes erstatning herfor.

 

 

Endvidere kan der ikke tilkendes godtgørelse for varigt mén på minimum 5%, da det forhold, at tanden har let forkortede rødder, ikke i sig selv udgør en méngrad på 5%, jf. Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel.

 

 

Nævnet tiltræder således Codans afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til Lov om patientforsikring § 1, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 2.