1938-11

Skadetype: Manglende diagnostik - Parodontose
Afgørelsetype: Forsinket diagnose – PFL § 3.1/KEL §21.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret
Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har på et møde den 21. december 2011 ændret Codans afgørelse af 28. marts 2011.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 57-årig kvinde, der regelmæssigt har konsulteret den samme tandlæge for undersøgelse og kontrol siden 1983. I perioden frem til 2008 er der med års mellemrum gennemført almindelige behandlinger med måling af pocherne. I perioden 2007 og 2008 blev patienten pålagt aftagelige proteser, nyt basismateriale flere gange og til slut blev patienten henvist til behandling i hospitalsregi. Her blev det konstateret, at der skulle foretages en omfattende behandling for at restaurere patientens bidfunktion, da den parodontale nedbrydning har fjernet en stor del af patientens knogle, således at simpel implantatbehandling ikke er mulig. Der blev derfor planlagt knogle-opbygning og implantatbehandling i overkæben.

1. instans afgørelse:

I brev af 28. marts 2011 traf Codan afgørelse om, at patienten ikke var berettiget til godtgørelse for svie og smerte i henhold til Lov om erstatningsansvar § 3.

Codan fandt, at skaden ikke har medført yderligere sygdom end hvad patienten under alle omstændigheder måtte have forventet som følge af den oprindelige tandlidelse og den nødvendige behandling heraf.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet ændrer Codans afgørelse af 28. marts 2011, som anført nedenfor.

 

 

Nævnet finder, at der er grundlag for at tilkende godtgørelse for svie og smerte, da forløbet har været langvarigt, da De har haft betydelige gener som følge heraf, specielt i forbindelse med de operative indgreb, og da De har været sygemeldt fra Deres arbejde.

 


Nævnet finder derfor, at De er berettiget til en godtgørelse for svie og smerte svarende til i alt 176 sygedage med 170 kr. pr. dag, i alt 29.920 kr. Desuden beregnes der rentegodt-gørelse fra Codans modtagelse af dokumentation for sygefraværet den 28. september 2010, da der først hermed endeligt kan tages stilling til, om der kan tilkendes godtgørelse for svie og smerte. Det følger i den forbindelse af erstatningsansvarslovens § 16, at kravet først forrentes fra 1 måned efter det tidspunkt, hvor det har været muligt at fastsætte erstatningen, d.v.s. godtgørelsen på 29.920 kr. forrentes fra den 28. oktober 2010. I forbindelse med udbetalingen af godtgørelsen vil Codan opgøre det fulde rentebeløb.