Skip to content

2363-12

Skadetype: Skade på rod - Knækket rodfil
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Rodbehandling - Bearbejdning af rodkanal

Beskrivelse:

Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 48-årig kvinde, der den 17. september 2008 fik diagnosticeret rodspidsbetændelse ved tanden -7. Der blev derfor påbegyndt rodbehand-ling af tanden. Ifølge journalen var det ikke muligt at foretage mekanisk udrensning til rodspidserne, og der blev givet information om, at der var risiko for, at tanden skulle behandles ved en kirurgisk rodbehandling. Den 29. september og 1. oktober 2008 blev der foretaget skylning af rodkanalerne. Den 13. oktober 2008 blev rodbehandlingen afsluttet, og røntgen viste knækket rodkanalinstrument i den fremadvendende rodkanal. Den 22. april 2009 fremgår det af journalen, at der efter røntgenkontrol var usikkerhed om, hvorvidt der var opheling af rodspidsbetændelsen. Der skulle derfor foretages røntgenkontrol igen 6 måneder senere, og tanden skulle fjernes og erstattes med implantat, såfremt der ikke var opnået heling. Den 18. august 2010 er det journaliseret, at tanden -7 fortsat skulle observeres for rodspidsbetændelse. Den 2. december 2010 konstateres det, at der på røntgen kunne ses knækket rodkanalinstrument i den fremadvendende rodkanal, og at dette skulle anmeldes til forsikringen.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til den skadesudbedrende behandling.

1. instans afgørelse:

I brev af 24. august 2012 traf Codan afgørelse om, at behandlingsoverslag ikke kan godkendes og den tidligere tilkendte erstatning i henhold til afgørelsen af 3. maj 2011 bortfalder.

Codan fandt, at tanden mistes som følge af grundlidelsen og ikke som en følge af den knækkede rodfil, hvorfor erstatningsgrundlaget bortfalder.

Codan har i den forbindelse lagt vægt på, at tandlægen skønner, at en kirurgisk rodbehandling af tanden er for usikker grundet blottet furkatur facialt samt poche til rodspids ved den mesiale rod.

Codan fandt derfor, at den blottede furkatur intet har at gøre med den anerkendte skade.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 24. august 2012 med den af Codan anførte begrundelse.

Nævnet finder ligesom Codan, at det ikke er overvejende sandsynligt, at den knækkede rodfil har haft negative konsekvenser for tanden -7. I den forbindelse har Nævnet lagt vægt på, at røntgenbilleder taget efter rodbehandlingen viser tydelige tegn på heling omkring begge rodspidser. Tanden -7 mistes derfor med overvejende sandsynlighed som følge af tandens grundlidelse og ikke som følge af den knækkede rodfil.

Nævnet tiltræder således Codans afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.