#

3146-15

Skadetype: Skade på rod - Knækket rodfil
Afgørelsetype: Specialistmålestokken - PFL § 2.1.1/KEL§ 20.1.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret og hjemvist
Behandling: Rodbehandling - Bearbejdning af rodkanal

Beskrivelse:

Knækket rodfil med tab af tand til følge og mulige gener/ smerter. TSAN hjemviste sagen til Codan til fornyet vurdering af gener/ smerter.

Knækket rodfil med tab af tand til følge og mulige gener/ smerter. TSAN hjemviste sagen til Codan til fornyet vurdering af gener/ smerter.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 44-årig kvinde, der den 20. december 2014 skulle have rodbehandlet tanden +5 på grund af smerter. Ifølge journalen knækkede der en fil i den ene af tandens rødder på grund af kraftig afbøjning af rodspidserne. Patienten blev derfor ifølge journalen orienteret om forholdet og betydning for prognosen. Den 29. september 2014 henvendte patienten sig med smerter i +5, hvorfor 7,6+ samt +5 blev aflastet i højden. Desuden blev det noteret i journalen, at patienten er kraftig bruxist, og at smerterne muligvis stammede derfra. Hvis smerterne ikke aftog, skulle patienten have lavet en retrograd på +5. Den 2. januar 2015 havde patienten fortsat dunkende bragende tandpine ved +5. Der blev derfor aftalt en kirurgisk rodbehandling, som blev foretaget den 6. januar 2015. Den 28. januar 2015 var der tiltagende dunkende smerter ved +5, og tanden var perkussionsøm, ligesom der var diffus hævelse i faciale omslagsfold regio +5. Patienten blev derfor medgivet en recept. Den 19. februar 2015 blev det noteret, at patienten havde svære smerter ved +5. Tanden blev derfor reopereret igen den 24. februar 2015, hvor der blev fjernet to file mere. Efterfølgende havde patienten fortsat smerter, hvorfor tanden blev trukket ud den 1. april 2015. Den 4. maj 2015 var patienten utryg ved, om der var ordentlig opheling og ønskede et røntgenbillede taget. Der fandtes i den forbindelse meget fin opheling. Den 10. september 2015 havde patienten fortsat smerter ved regio +5. Røntgen fandtes at vise fin indvækst af knogle og i øvrigt normale forhold. Patienten blev informeret om, at knogleopheling kunne være en øm proces, og blev tilbudt henvisning til smerteklinik for at imødekomme smerterne. Den 24. september 2015 havde patienten fortsat strålende smerter, og tandlægen fandt, at der kunne være tale om diagnosen trigeminusneuralgi. Patienten blev derfor anbefalet udredning herfor.

Patienten søger nu om erstatning for sine udgifter i forbindelse med den fejlslagne rodbehandling.

1. instans afgørelse:

I brev af 25. september 2015 traf Codan afgørelse om, at der er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

Codan fandt, at røntgen viser, at tanden +5 ses med en kraftig rodafbøjning i tandrodens nederste del. Bedst mulig behandling havde indebåret tilstrækkelig åbning til rodkanalerne så en maksimal adgang til rodkanalen kombineret med en skånsom udvidelse af rodkanalen kunne have sikret, at der ikke var sket instrumentfraktur.

Codan fandt videre, at det foreliggende røntgen af tanden efter operationen viser, at aflukningen af tandroden ikke dækker hele tandroden. Der ses en rest af rodkanal og rodfyldningsmateriale længere apikalt end forseglingen.

Codan fandt derfor, at tabet af tanden +5 har årsag i den knækkede rodfil i forbindelse med rodbehandlingen den 20. december 2014. Behandlingen har således ikke været bedst mulig under de givne omstændigheder.

Patienten er derfor berettiget til erstatning for de rimelige udgifter i forbindelse med fjernelse af tanden +5 og implantat.

Codan fandt dog, at tanden +5 uanset tandskaden den 20. december 2014 havde behov for opbygning og krone. Det vil sige, at patienten skulle have brugt 7.500 kr. på en kronebehandling. Da patienten er medlem af Sygeforsikringen Danmark reduceres fradraget til 50%. Fradraget kan således opgøres til 3.750 kr., som vil blive fratrukket i erstatningen.

Codan fandt videre, at hvis tanden ikke ønskes erstattet ved behandling, er patienten i stedet berettiget til en godtgørelse på 2.5000 kr. for tabet af tanden +5 samt erstatning for udgiften til fjernelse af tanden +5.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet ændrer Codans afgørelse af 25. september 2015, som anført nedenfor.

Sagen hjemvises til Codan med henblik på vurdering af, om der i forbindelse med behandlingen af tanden +5 er sket en beskadigelse af nerven med neuropatiske smerter til følge, eller om der er andre grunde til tilstanden.

For så vidt angår de øvrige forhold stadfæstes Codans afgørelse inkl. erstatningens størrelse og omfang. Iværksættelse af behandlingen forudsætter, at De er symptomfri.