#

3149-15

Skadetype: Ingen skade / afvisning
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Implantologi

Beskrivelse:

Behov for ny implantat- og protesebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Behov for ny implantat- og protesebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 65-årig kvinde, der i 2006 havde fået isat implantater og en protese fastholdt af vedhæftningselementer af anden tandlæge. Ved henvendelse til den behandlende tandlæge den 29. januar 2008 oplyste patienten, at hun var utilfreds med protesen, fordi den ”sluprede”. Der blev samme dag taget et røntgen, og den 8. februar 2008 blev magneterne fra implantater i overkæben fjernet. Desuden blev der planlagt behandling med en stavforbindelse på implantaterne og fremstilling af en protese, som blev gennemført uden videre journaloptegnelser heraf. I de efterfølgende år var der komplikationer med protesen i form af fraktur af denne, løsning af matricer og tab af protesetænder mv. Den 28. november 2013 var protesen i overkæben knækket, og der blev taget aftryk til reparation. Desuden blev der gennemført en kirurgisk oprensning af implantaterne. Den 18. december 2013 blev protesen udleveret efter reparation. Efterfølgende skiftede patienten tandlæge, hvor det den 26. november 2014 blev noteret, at protesen i overkæben ikke fungerede. Biddet var for lavt, og der var betændelse omkring et implantat. Ved undersøgelse den 1. december 2014 blev der registeret tab af knogle omkring implantatet 3+. Der planlægges derfor udtagning af implantat i regio 3+, muligvis isættelse af to nye implantater samt en ny protese.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne i forbindelse med tandlægebehandling-erne samt godtgørelse for svie og smerte.

1. instans afgørelse:

I brev af 21. september 2015 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.

Codan fandt ud fra de foreliggende oplysninger, at behandlingen med implantater og protese kan omgøres under samme forudsætninger som den oprindelige behandling. Der er således tale om omgørelse af allerede udført behandling, og da omgørelse ikke er en skade i lovens forstand, kan patienten ikke få erstatning for sine udgifter i forbindelse med disse tandlægebehandlinger.

Codan fandt videre, at hvorvidt den udførte behandling med implantater og protese har opfyldt patientens forventninger alene er et mellemværende mellem patienten og den tandlæge, der udførte behandlingen. Ved uenighed kan der indgives klage til Regions-tandlægenævnet eller indledes civilt søgsmål mod tandlægen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 21. september 2015 med den af Codan anførte begrundelse.

Nævnet finder, at behandlingen med implantater og protese kan laves om under samme forudsætninger, som forud for de oprindelige behandlinger. Det forhold, at en behandling skal laves om, er ikke en skade i lovens forstand.

Nævnet tiltræder derfor Codans afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.