#

2980-14

Skadetype: Skade på rod - Parietal perforation
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Rodbehandling - Bearbejdning af rodkanal

Beskrivelse:

Parietal perforation med tab af tand til følge. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Parietal perforation med tab af tand til følge. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 54-årig kvinde, der den 25. maj 2009 fik indledt rodbehandling af tanden +6 som følge af dyb caries. Rodbehandlingen blev efterfølgende afsluttet den 11. juni 2009. Den 21. september 2009 blev tanden +6 genopbygget med en stiftopbygning og restaureret med krone. Den 2. november 2009 blev der konstateret betændelse omkring tanden +6, og tilstanden blev derfor forsøgt behandlet med laserterapi. Efterfølgende skiftede patienten tandlæge, hvor det noteres i journalen den 19. januar 2011, at patienten havde smerter fra tanden +6. Der var derfor mistanke om en parietal perforation, og patienten blev anbefalet kirurgisk rodbehandling. Dette ønskede patienten imidlertid ikke. Den 3. april 2014 var der stadig smerter ved +6, og der blev aftalt henholdende behandling, indtil smerterne vurderes parodontoserelateret. Der blev desuden taget røntgen af bl.a. tanden +6. Den 24. april 2014 blev der bl.a. udført tandrodsrensning på tanden +6, og der blev aftalt henvisning til rodresektion. Den 11. juli 2014 blev tanden +6 fjernt ved kirurg, da den ikke kunne reddes.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til en ny tand.

1. instans afgørelse:

I brev af 12. december 2014 traf Codan afgørelse om, at de havde givet aktindsigt i sagens dokumenter, men ikke i deres tandlægekonsulents vurdering, da denne er et internt arbejdsdokument, da tandlægekonsulenten er i et ansættelsesforhold hos Codan og derfor undtaget retten til aktindsigt jf. forvaltningslovens § 12, stk. 1.

Codan anførte bl.a., at ombudsmanden i lignende situationer har udtalt sig om parternes ret til aktindsigt i interne lægekonsulentudtalelser. Ombudsmanden har i disse situationer vurderet, at der ikke eksisterer en ret for sagens parter til aktindsigt i en lægekonsulents udtalelse, hverken efter forvaltningsloven eller på grundlag af god forvaltningsskik.

Endvidere fremgår det af FOB 1997.240, at ombudsmanden har vurderet, at udtalelser fra lægekonsulenter tilknyttet Arbejdsskadestyrelsen i et ansættelsesforhold er omfattet af begrebet interne arbejdsdokumenter.

Codan anførte videre, at da tandlægekonsulentens vurdering ikke foreligger i endelig form, er denne ikke omfattet af forvaltningslovens §§ 13, stk. 1 og 14b.

Desuden oplyste Codan, at den tandlægefaglige vurdering ikke indeholder eksterne faglige vurderinger, men derimod en vurdering udarbejdet på baggrund af sagens modtagne materiale og derfor ikke omfattet af forvaltningslovens § 14a, stk. 1 og 2.

Codan har desuden vurderet anmodningen om aktindsigt i tandlægekonsulentens vurdering efter meroffentlighedsprincippet, men da tandlægekonsulentens vurdering er et internt arbejdsdokument, som ikke foreligger i endelig form, er denne ikke omfattet af forvaltningslovens § 10, stk. 1.

Endvidere gør Codan opmærksom på, at Tandlægeforeningens Patientforsikring ikke er omfattet af offentlighedsloven, da de ikke er tillagt beføjelse til at træffe afgørelse på statens, en regions eller en kommunes vegne jf. offentlighedslovens § 5.

I brev af 24. marts 2015 traf Codan afgørelse om, at der er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

Codan fandt på baggrund af røntgenbillede dateret den 11. juni 2009, at der var sket en afbrækning af et rodinstrument i tanden +6’s ene rodkanal, og at rodfyldningen i samme rod går gennem roden. Desuden viser røntgen fra den 3. april 2014 totalbetændelse omkring den forreste/ yderste rod på tanden +6.

Codan fandt herefter, at skaden i form af tab af tanden +6 med overvejende sandsynlighed er en følge af den udførte rodbehandling den 25. maj 2009, hvor der skete en gennembrydning af roden på den forreste, yderste rod. Bedst mulig behandling havde indebåret, at der i forbindelse med rodbehandlingen ikke var sket en gennembrydning af rodens overflade, og at udrensningen og rodfyldningen var blevet udført med respekt for tandens anatomi og dermed alene havde omfattet selve rodkanalen.

Codan fandt desuden, at den parietale perforation kan konstateres på røntgen fra den 11. juni 2009, den 6. januar 2011 samt den 3. april 2014. Behandlingen har således ikke været bedst mulig under de givne omstændigheder.

Codan fandt videre, at det udførte tandlægearbejde i forbindelse med den udførte rodbehandling, opbygning og krone på tanden +6 ikke har været i overensstemmelse med faglig god standard, da fundamentet på tanden +6 var uegnet til behandling med opbygning og krone.

Codan har i den forbindelse lagt vægt på, at der skete en afbrækning af et rodkanalinstrument med gennembrydning af roden til følge, og at tanden herefter blev behandlet med opbygning og krone. Forudsætningen for at montere en krone på en rodbehandlet tand er, at der er konstateret sunde forhold og/eller udført en optimal rodbehandling. Ved knækkede rodfile og parietale perforationer bør der sikres sunde forhold omkring rodspidsen, inden tanden restaureres med krone. Overholdes denne protokol ikke, vil tab af tanden grundet forholdene omkring roden føre til tab af hele den udførte behandling.

Codan fandt videre, at omgørelsesudgiften udgør i alt 9.000 kr.

Codan oplyste i den forbindelse, at der var blevet sendt en agterskrivelse til tandlægen om hvorfor arbejdet ikke har været i overensstemmelse med almindelig god faglig standard. På baggrund heraf har Codan modtaget indsigelser, som der redegøres nærmere for.

Codan har på baggrund af indsigelserne sendt sagen til vurdering af mangelsansvaret til to besigtigelsestandlæger.

Codan redegør herefter nærmere for de to vurderinger fra besigtigelsestandlægerne, herunder at begge tandlæger har vurderet, at den udførte opbygning og kronebehandling ikke har været honorarværdig.

Codan frafaldt dog, at rodbehandlingen ikke er honorarværdig, da det ikke fremgår af de to besigtigelsestandlægers udtalelser, at de fandt rodbehandling honorarværdig.

Omgørelsesudgiften nedsættes derfor til 7.000 kr., som vil blive opkrævet hos tandlægen, når den skadesudbedrende behandling med implantat regio +6 er udført.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelser af 12. december 2014 og 24. marts 2015 med de af Codan anførte begrundelser.

Nævnet finder ligesom Codan, at udtalelser afgivet af Codans fast tilknyttede konsulenter er interne arbejdsdokumenter for Codan og derfor, jf. forvaltningslovens § 12, stk. 1, ikke omfattet af partens ret til aktindsigt hos Codan.

Nævnet tiltræder, at skaden i form af tab af tanden +6 med overvejende sandsynlighed er en følge af den udførte rodbehandling, hvor der skete gennembrydning af den forreste yderste rod.

Nævnet tiltræder derfor Codans afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov omklage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

Nævnet finder ligesom Codan, at behandlingen med opbygning og krone af tanden +6 ikke er udført i overensstemmelse med god faglig standard, idet fundamentet på tanden +6 var uegnet til denne behandling.

Forsikringsordningen erstatter de samlede udbedringsomkostninger. I det omfang det tidligere udførte arbejde var mangelfuldt, og patienten derfor var berettiget til at få tilbagebetalt vederlag eller betalt omgørelsesudgifter, indtræder forsikringsordningen efter almindelige obligationsretlige regler i patientens ret til betalingen.

Det fremgår af den påankede afgørelse, at Codan har fastsat omgørelsesudgiften til 7.000 kr., som vil blive opkrævet hos tandlægen. Nævnet tiltræder Codans opgørelse af omgørelsesudgift