#

3153-15

Skadetype: Skade på rod - Parietal perforation
Afgørelsetype: Specialistmålestokken - PFL § 2.1.1/KEL§ 20.1.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret
Behandling: Stiftudboring - Rodstift

Beskrivelse:

Parietal perforation i forbindelse med stiftudboring med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Codans afgørelse.

Parietal perforation i forbindelse med stiftudboring med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Codans afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 30-årig kvinde, der den 28. oktober 2014 skulle have forstærket tanden 6- med en rodstift. I forbindelse med kanaludboringen skete der en gennemboring af den bageste rodkomponents fremadvendende side midtrods i tanden 6-. Tandlægen forseglede herefter gennemboringshullet med en rodfyldning, og ifølge tandlægen skal tanden nu fjernes og erstattes med et implantat.

Patienten søger derfor nu om erstatning for udgifterne til implantat samt eventuelle merudgifter.

1. instans afgørelse:

I brev af 26. august 2015 traf Codan afgørelse om, at der er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

Codan fandt, at røntgenbillede fra den 13. juli 2015 viser, at der er opstået betændelse fra gennemboringshullet i den bageste rod og opad til til rodens delingssted. Denne betændelse medfører et forøget behandlingsbehov, hvorved der skete en skævboring.

Codan fandt videre, at den bedst mulige behandling kræver, at udboringen ledsages af røntgenbilleder før, under og efter udboring som kontrol af udboringsretningen og forebyggelse af skævboring, hvorved det sikres, at stiftudboringen følger retningen af rodkanalen og respekterer tandens anatomi. Hertil skal rodbor og stift kalibreres til rodens anatomi.

Codan fandt i den forbindelse, at udboringen ikke er sket i rodfyldningens retning og udboringen er ikke ledsaget af røntgenbilleder, eftersom der er boret skævt og igennem rodens side. Skævboringen kunne have været undgået, hvis man havde lavet en udboring med retning i den lyserøde rodfyldningsmasse og med kontrolrøntgen undervejs.

Codan fandt derfor, at skaden i form af tab af tanden 6- med overvejende sandsynlighed er en følge af den udførte behandling den 28. oktober 2014. Behandlingen har dermed ikke været bedst mulig under de givne omstændigheder.

Patienten er derfor berettiget til erstatning for rimelige udgifter i forbindelse med fjernelse af tanden 6- samt for erstatning med et implantat.

Codan fandt dog, at tanden 6- uanset skævboringen den 28. oktober 2014 havde et behov for en rodstift, opbygning, krone samt en kirurgisk rodbehandling. Der skal derfor foretages fradrag i erstatningen for udgifter hertil. Fradraget er fastsat skønsmæssigt til 12.300 kr., som reduceres med 50% på grund af medlemskab af Sygeforsikringen Danmark.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet ændrer Codans afgørelser af 26. august og af 23. november 2015, som anført nedenfor.

Nævnet finder efter en vurdering af røntgenbillederne, at der ikke var behov for at foretage en kirurgisk rodbehandling forud for skadens opståen. Der skal derfor ikke foretages fradrag for en kirurgisk rodbehandling i den af Codan tilkendte erstatning.