#

3167-15

Skadetype: Skade på rod - Knækket rodfil
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Rodbehandling - Bearbejdning af rodkanal

Beskrivelse:

Knækket rodfil og efterfølgende betændelse. En behandling der ikke lykkes. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Knækket rodfil og efterfølgende betændelse. En behandling der ikke lykkes. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 68-årig mand, der den 22. april 2013 fik indledt rodbehandling af tanden 6+ på grund af rodspidsbetændelse. Rodbehandlingen blev fortsat den 2. maj 2013, og i den forbindelse blev det konstateret, at der var knækket en rodfil i tanden 6+. Den 9. december 2014 henvendte patienten sig hos en ny tandlæge med henblik på klinisk undersøgelse, og der blev konstateret behandlingskrævende rodspidsbetændelse på tanden 6+. Ifølge journalen kunne rodbehandlingen gennemføres med fjernelse af det knækkede instrument.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til rodbehandling.

1. instans afgørelse:

 I brev af 23. oktober 2015 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.

Codan fandt, at behandlingen og den knækkede rodinstrument ikke har haft negative konsekvenser for tanden 6+, idet filen kan fjernes. Den ekstra behandling med fjernelse af instrumentet vil således alene have økonomiske konsekvenser for patienten, det vil sige et formuetab.

Codan fandt derfor, at der ikke er sket en forringelse af patientens tandstatus som følge af den udførte behandling. Formuetab er ikke omfattet af loven, og der kan derfor ikke ydes erstatning til behandlingen.

Codan fandt dog, at hvis der opstår komplikationer, som kan henføres til det knækkede instrument i tanden 6+, kan patienten rette henvendelse igen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 23. oktober 2015 med den af Codan anførte begrundelse.

Nævnet finder, at den fortsatte rodspidsbetændelse er en følge af den oprindelige rodspidsbetændelse, som blev forsøgt behandlet med en rodbehandling, hvorunder der knækkede en rodfil. Den knækkede rodfil er derfor ikke årsagen til, at tanden igen skal rodbehandles, da der er tale om, at den oprindelige rodbehandling ikke lykkedes. Det forhold, at en behandling ikke lykkes, er ikke en skade i lovens forstand.

Nævnet tiltræder derfor Codans afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.