#

3142-15

Skadetype: Varia - Smerter
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Rodbehandling

Beskrivelse:

Rodbehandling og efterfølgende smerter/ gener. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Rodbehandling og efterfølgende smerter/ gener. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 60-årig kvinde, der den 4. august 2009 fik fjernet en gammel amalgamfyldning i tanden +6. Tanden blev herefter renset for caries, og der blev konstateret infraktion. Der blev derfor anbefalet kronebehandling af tanden på grund af ringe mængde resttandsubstans, men patienten foretrak at prøve med plast, som blev udført uden garanti. Efterfølgende bed patienten i noget hårdt, hvorfor der blev planlagt behandling med krone af tanden +6. Tanden +6 blev derfor tilboret til krone den 23. oktober 2009, og den 5. november 2009 blev kronen cementeret. Den 16. november 2009 blev det noteret i journalen, at tanden var følsom for koldt, og den 10. marts 2010 var tanden bankeøm, hvorfor den blev aflastet. Den 15. december 2010 blev tanden +6 rodbehandlet, og den 26. oktober 2011 blev der cementeret en ny kroen uden beregning. Den 5. november 2012 blev der igen noteret ømhed i tanden +6 samt fornemmelse af rådlig lugt. Der var mistanke om forbindelse til kæbehulen, og der blev ordineret penicillin. Den 7. november 2012 var tanden +6 let bankeøm, og der var en fornemmelse af tilstopning af venstre næsebor. Den 18. juni 2014 blev patienten henvist til udredning hos en specialtandlæge, som noterede, at der havde været smerter i en tre-årig periode begyndende med symptomer fra venstre øje og smerteanfald i venstre side uden kendt udløsende faktor. Patienten havde konsulteret flere speciallæger, som ikke havde kunnet stille en specifik diagnose. Specialtandlægen konkluderede, at der fandtes lette men karakteristiske tegn på Hortons hovedpine, eventuelt kombineret med venstresidig spændingshovedpine. Desuden blev det konkluderet, at der ikke fandtes tandbetinget årsag til smerterne. Den 5. november 2014 konsulterede patienten Tandlægeskolen, som den 4. december 2014 indledte en revision af rodfyldningen. I den forbindelse blev det noteret, at der var utilgængelig tillukket rodkanal. Den 11. december 2014 blev tanden +6 rodfyldt. Ifølge journalen fra den 16. januar 2015 henvendte patienten sig telefonisk og oplyste, at hun havde været i bedring efter rodfyldningen, men at smerterne nu var tilbage, og der kom igen ”snask” ud af øjet. Det blev aftalt, at tilstanden skulle observeres.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til medicin, behandlinger, transport, tabt arbejdsfortjenste og nedgang i indtægt samt godtgørelse for svie og smerte.

1. instans afgørelse:

I brev af 16. september 2015 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.

Codan fandt, at rodfyldningen ikke når ud til rodspidserne på rødderne ud mod kinden, men der er ikke synlig rodkanal neden for rodfyldningen på grund af tilkalkning.

Codan fandt desuden, at røntgen viser tanden +6 rodbehandlet med rumudfyldende og tætte rodfyldninger. Det betyder, at kvaliteten af rodfyldningerne er optimal, og der er ikke tegn på betændelse om rodspidserne.

Codan fandt videre, at den fornyede rodfyldning på Tandlægeskolen giver samme behandlingsresultat.

Codan fandt derfor, at patientens smerter skyldes de oprindeligt konstaterede revner i tanden +6. Der er således ikke årsagssammenhæng mellem rodbehandlingen og patientens kæbehulebetændelse, da rodbehandlingen er udført optimalt.

Der er dermed ikke sket en skade som følge af den udførte rodbehandling, og patienten er derfor ikke berettiget til erstatning.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 16. september 2015 med den af Codan anførte begrundelse.

Nævnet finder på det foreliggende grundlag, at det ikke er overvejende sandsynligt, at der er sket en skade ved rodbehandling af tanden +6, da røntgen ikke viser tydelige tegn på rodspidsbetændelse. Der findes således ikke at være årsagssammenhæng mellem den udførte rodbehandling og Deres efterfølgende gener.

Nævnet tiltræder derfor Codans afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1