#

3199-16

Skadetype: Ingen skade / afvisning
Afgørelsetype: Specialistmålestokken - PFL § 2.1.1/KEL§ 20.1.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret
Behandling: Tandbevarende behandling - Bro

Beskrivelse:

Brobehandling med fjernelse af bro. TSAN ændrede Codans afgørelse.

Brobehandling med fjernelse af bro. TSAN ændrede Codans afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 70-årig kvinde, der i august 2010 mistede tanden 6- på grund af svækkelse. Det blev derfor aftalt at fremstille en tre-leddet bro ved regio 7,6,5-, og broen blev cementeret den 4. februar 2011. Den 29. september 2014 henvendte patienten sig med en fornemmelse af, at broen var løs på tanden 7-, hvilket blev bekræftet af tandlægen. Det blev vurderet, at broen kunne fjernes med et værktøj ved hjælp af bankning. Patienten blev derfor bedøvet den 30. september 2014, hvor broen blev forsøgt fjernet ved afbankning. Imidlertid fulgte tanden 5- utilsigtet med ud ved fjernelse af broen. Det blev derfor forsøgt at bevare tanden 5- ved implantering af tanden i området. Den 16. oktober 2014 blev tanden 5- rodbehandlet og patienten blev medgivet medicin mod betændelse i mundhulen. Den 30. oktober 2014 blev der ikke konstateret synlige marginale forandringer ved 5- og der var fin stabilitet af broen. Efterfølgende henvendte patienten sig flere gange med gener/ ømhed bagerst i svælget og den 19. december 2014 blev der taget røntgenkontrol.  Den 24. februar 2015 henvendte patienten sig hos en ny tandlæge, hvor der blev taget røntgenbillede. Det blev konstateret, at der var opklaring ved 7- og der sås en insufficient rodfyldning ved 5- samt en eller anden form for apikal sclerosering. Patienten var perkussionsøm svarende til 5- men ikke 7-. Da tandlægen ikke kunne konstatere, om der var rodfraktur eller begyndende resorption svarende til 5-, foretrak tandlægen at erstatte 6,5- med to implantater  og behandlingen bliver derfor rodbehandling 7- med efterfølgende kronebehandling samt implantatbehandling.

Patienten søger om erstatning for udgifterne til en ny bro.

1. instans afgørelse:

I brev af 18. november 2015 traf Codan afgørelse om, at der er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

Codan fandt, at skaden i form af tab af tanden 5- med overvejende sandsynlighed er en følge af den udførte behandling den 30. september 2014, hvor der blev brugt kraftige kræfter i forbindelse med forsøget på fjernelse af den delvist løsnede bro.

Codan fandt videre, at bedst mulig behandling ville have indebåret, at der kun var anvendt begrænsede kræfter ved forsøget på at afbanke broen. Såfremt broen ikke kunne fjernes ved afbankning, da kunne broen deles ved gennemboring og være fjernet og efterfølgende kunne der være lavet en ny bro. Behandlingen har således ikke været mulig under de givne omstændigheder.

Codan fandt derfor, at patienten er berettiget til erstatning for udgifterne i forbindelse med implantatbehandlingen ved regio 5-. Der kan fremstilles en bro, som kobles mellem tanden 7- og implantat ved regio 5-.

I den forbindelse fandt Codan, at der foreligger et behandlingsoverslag på 53.170,22 kr. med anbefaling om at erstatte tanden 6- med implantat, men der kan ikke ydes erstatning til en sådan løsning, da en løsning, hvor den skadede tand 5- erstattes med et implantat og der fremstilles en bro ved regio 7,6,5- svarer til den løsning, som var tilfældet inden skaden. Det fremsendte behandlingsoverslag kan således anerkendes for så vidt angår behandling af regio 5-.

Codan fandt videre, at da bedst mulig behandling ville have betydet, at broen ved regio 7,6,5- skulle deles og fjernes, da vil udgiften til en ny bro alene påhvile patienten. Af den grund ydes der ikke erstatning til selve brobehandlingen og udgifterne herfor skal afholdes af patienten.

Patienten er herefter berettiget til erstatning for udgifterne til implantatoperation, fixtur, opbygning, abutment, guld krone, røntgen og lokalbedøvelse, i alt 20.603,61 kr. i erstatning til den skadesudbedrende behandling.

I øvrigt fandt Codan, at patienten ikke var berettiget til yderligere erstatning og/eller godtgørelse.

 

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnets afgørelse kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed. Afgørelsen kan alene indbringes for de almindelige domstole inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Forsikringsselskabet Codan og Tandlægeforeningen har forpligtet sig til at efterleve de af Tandskadeankenævnet trufne afgørelser.