#

3219-16

Skadetype: Bidfunktionsgener - Reduceret gabeevner og smerter
Afgørelsetype: Specialistmålestokken - PFL § 2.1.1/KEL§ 20.1.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Tandbevarende behandling - Bro

Beskrivelse:

Brobehandling med efterfølgende bidfunktionsgener. Omfanget af den skadesudbedrende behandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Brobehandling med efterfølgende bidfunktionsgener. Omfanget af den skadesudbedrende behandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 51-årig kvinde, der den 3. september 2014 fik tilboret tænderne 7+ og 5+ til kroner med henblik på fremstilling af bro fra tanden 7+ til 5+. Den 19. september 2014 blev tanden 6+ trukket ud, og der blev cementeret en midlertidig bro. Den 23. september 2014 blev tanden 7+ aflastet, og der blev ordineret penicillin. Den 3. november 2014 blev broen taget af og renset samt recementeret. I den forbindelse blev det noteret, at broen føltes bedre på plads efter recemnteringen. Den 12. november 2014 blev tanden 5+ rodbehandlet, og den 8. december 2014 blev broen igen aflastet kraftigt for hårdt bid med gennemslibning af broen til følge. Efter flere recementeringer blev der taget aftryk til ny bro den 20. januar 2015, som blev cementeret midlertidigt den 3. februar 2015. Den 13. marts 2015 søgte patienten en anden tandlæge, som noterede, at der var bidproblemer efter brofremstilling i form af smerter i fortænderne, manglende sammenbid i venstre side, spændingshovedpine og ømme muskler. Broen blev beskrevet som gennemslebet på tanden 7+, og der var kraftig tandkødsbetændelse på grund af manglende renholdelsesmuligheder ved broen. Biddet føltes umiddelbart bedre efter fjernelsen af broen. Der blev foreslået fremstilling af midlertidig plastbro i korrekt bid efterfulgt af ny bro, når symptomerne var væk. Den 31. marts 2015 var der en mindre bedring. Biddet føltes jævnt, men patienten oplevede fortsat låsning, specielt i fronten. Generelt blev tandsættet beskrevet som præget af kraftigt slid og mange hårde sammenbidskontakter. Der blev desuden foreslået henvisning til anden tandlæge med erfaring i bidfunktionsbehandling for udredning. Den 8. april 2015 blev patienten undersøgt af en tredje tandlæge, som noterede, at patienten havde spændingshovedpine, som var værst om morgenen, men aftog i løbet af dagen. Der blev beskrevet spændinger i kind, biddet føltes ændret og der var gener, hvor tanden 6+ var trukket ud. Biddet blev beskrevet med føring på fortænderne, let slid og generelt spændte og ømme muskler. Patienten blev anbefalet at få en fuld bidfunktionel udredning, behandling af bidgenerne og ved symptomfrihed ny bro.

Patienten søger derfor nu om erstatning for udgifterne i forbindelse med bidfunktionel udredning og behandling samt for udgifterne til en ny tre-leddet bro, når normalt bid er reetableret. Desuden søges der om godtgørelse for svie og smerte som følge af to sygedage.

1. instans afgørelse:

 

I brev af 19. januar 2016 traf Codan afgørelse om, at der er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

Codan fandt, at det fremgår, at patienten har fået fremstillet en bro, der har været for høj, og der gennem længere tid er gjort forsøg på at rette biddet ved beslibning, uden at symptomerne forsvandt.

Codan fandt videre, at der ingen journaloptegnelser er vedrørende bidfunktionelle lidelser før efter fremstilling af broen fra tanden 7+ til tanden 5+. Derudover er beskrivelsen af de efterfølgende gener forenelige med gener opstået på grund af forkert bid.

Codan fandt derfor, at skaden i form af bidfunktionelle gener med muskelsmerter og spændingshovedpine med overvejende sandsynlighed er en følge af den udførte brobehandling den 19. september 2014.

Codan fandt i den forbindelse, at bedst mulig behandling havde tilsagt, at broen var fremstillet med korrekt bid, eller at broen var omgjort tidligere, hvorved bidfunktions-behandling kunne være undgået. Behandlingen har således ikke været bedst mulig under de givne omstændigheder.

Codan fandt derfor, at patienten er berettiget til erstatning for rimelige udgifter i forbindelse med udredning og behandling af sine bidfunktionelle problemer.

Codan fandt herefter, at en fremsendt regning på 789 kr. kan godkendes. Imidlertid kan de fremsendte behandlingsoverslag af 8. april 2015, 28. juli 2015 og 14. august 2015 kun godkendes delvist, da priserne overstiger tilsvarende behandlinger. Overslag af 1. september 2015 kan derimod godkendes i sin helhed, da behandlingen har årsag i den anerkendte skade.

For så vidt angår fysioterapeutisk behandling kan regningen ikke godkendes på det foreliggende grundlag, da der i journalmaterialet ikke er en begrundet henvisning fra behandlende tandlæge.

I øvrigt fandt Codan, at patienten ikke var berettiget til yderligere erstatning og/eller godtgørelse.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 19. januar 2016 med den af Codan anførte begrundelse.

Nævnet finder, at den af Codan tilkendte erstatning kan godkendes, idet de anførte priser jf. de fremsendte behandlingsoverslag overstiger tilsvarende behandlinger foretaget af andre tandlæger. Alternativt behandlingsoverslag kan dog fremsendes til Codan, som herefter vil vurdere, om det kan godkendes.

Nævnet tiltræder derfor Codans afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1. Desuden tiltrædes erstatningens størrelse og omfang.