#

3242-17

Skadetype: Bidfunktionsgener
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Andet - Bidfunktionsbehandling

Beskrivelse:

Bidfunktionsbehandling og fortsatte gener er en følge af grundlidelsen slidgigt. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Bidfunktionsbehandling og fortsatte gener er en følge af grundlidelsen slidgigt. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 57-årig mand, der henvendte sig til tandlægen den 25. september 2012 på grund af tabt fyldning i tanden 6+. Den 28. september 2012 henvendte patienten sig igen på grund af diffuse smerter ved regio 6-. Den 1. oktober 2012 havde patienten stærke smerte r ved tanden 6+, og der blev derfor indledt rodbehandling af tanden. Den 4. oktober 2012 blev rodbehandlingen af tanden 6+ afsluttet, og der blev indledt kronebehandling af tanden 6-, som blev monteret den 25. oktober 2012. Den 6. november 2012 henvendte patienten sig med en fornemmelse af, at biddet gled. Der blev i den forbindelse pålagt mere plast på tanden 6+. Igen den 15. november 2012 rettet patienten henvendelse til tandlægen med fornemmelse af, at biddet gled. Der blev rettet lidt på en høj fyldning på tanden 7-. Den 3. december 2012 følte patienten stadig, at biddet gled, og der blev pålagt plast på tanden 7-. Den 30. januar 2013 følte patienten stadig, at han ikke kunne styre biddet. Biddet gled i højre side, og der blev foretaget pudsning af tanden 6+. Den 14. februar 2013 følte patienten, at kronen på tanden 6- var for lav i forhold til nabotænderne. Der var ømhed fra tanden samt kæbeleddet i højre side. Patienten blev derfor henvist til specialist for kontrol. Patienten skiftede herefter tandlæge den 26. februar 2013, hvor patienten ifølge journalen følte, at biddet ikke var rigtigt efter rodbehandling af tanden 6+ samt kronebehandling af tanden 6-. Der blev konstateret hård sammenbidskontakt på tanden 7- og at der ikke var stabilt sammenbid. Der var underbid og krydsbid i venstre side. Den 11. marts 2013 blev det noteret, at kronen på tanden 6- var uden sammenbid fra modbidstanden. Kronen på tanden 6- skulle fjernes og erstattes af en ny krone, når det rigtige sammenbid var fundet. Den 25. marts 2013 blev der konstateret krydsbid i venstre side af munden samt manglende sammenbidskontakt mellem tænderne 6+ og 6-. Patienten skulle derfor behandles med en bidskinne inden yderligere behandling. Den 13. april 2013 blev bidskinnen udleveret med det formål at fjerne symptomer fra muskler og kæbeled. I perioden fra den 13. april til den 30. september 2013 blev skinnen kontrolleret, og der blev foretaget ændring af plastfyldningerne i tænderne 7- og -7 for at tilpasset biddet. Den 21. oktober 2013 blev der indledt ny kronebehandling af tanden 6-, og den 29. oktober 2013 blev kronen monteret. Den 8. januar 2014 følte patienten, at biddet igen var ustabilt og der blev foreslået henvisning til specialist. I perioden fra den 8. januar til den 21. marts 2014 blev der foretaget korrektion af biddet med pålægning af plast på flere tænder. Den 24. marts 2014 blev patienten henvist til anden tandlæge for undersøgelse og oprettelse af biddet. Den 25. marts 2014 var patienten til undersøgelse med henblik på behandling af bidfunktionsproblemer. Der blev konstateret smerter fra tyggemuskler samt smerter og knæk fra kæbeleddene. Der var desuden en lav sammenbidshøjde generelt samt krydsbid på tænderne 2+ og +3. Der var blandt andet slid på tænderne 7- og -7, og der blev foretaget en generel bidslibning. Den 26. marts 2014 blev tænderne 7- og -7 behandlet med plastfyldninger, og den 30. april 2014 blev der foretaget afspænding med Kranio Sakral terapi, hvor der blev konstateret smerter fra venstre kæbeled. Den 21. maj 2014 mente patienten, at der fortsat var problemer med sammenbiddet. Patienten blev herefter instrueret i fortsat at anvende bidskinnen og at den skulle anvendes for at finde den rigtige sammenbidshøjde. Det blev desuden noteret, at en tandretning kunne komme på tale. I perioden fra den 14. juni til den 3. september 2014 blev der foretaget korrektion af biddet ved pålægning af plast på flere tænder. Den 3. september 2014 blev patienten henvist til behandling på Tandlægeskolen. Ved undersøgelse i efteråret 2014 af patientens bidfunktionsforhold blev der konstateret smerter fra tyggemuskler samt kæbeleddene. Der var desuden knæk fra kæbeleddene ved funktion samt sammenbid på kindtænderne, men ikke i fronten. Endvidere var der krydsbid på tænderne +2 og -3. Der blev taget røntgen den 11. september 2014, hvor der blev konstateret rodspidsbetændelse på tanden 6- samt ujævn knogleoverflade svarende til kæbeleddene. Det blev noteret, at der var slidgigt i begge kæbeled, og patienten blev anbefalet at bruge bidskinnen. Efterfølgende var patienten til kontrol for sine bidfunktionsproblemer, og det blev noteret, at der var en bedring af symptomerne siden kronen på tanden 6- var blevet fjernet. Patienten var i gang med rodbehandling af tanden 6- på Tandlægeskolen, og det blev noteret, at der ikke skulle foretages bidskinnebehandling, før tanden 6- var færdigbehandlet. Den 14. januar 2015 blev patienten set af en tandretningsspecialist hos den behandlende tandlæge, som vurderede, at bidfunktionsproblemerne ikke kunne behandles med tandretning, men at problemerne i stedet skulle behandles med støbte restaureringer. Tanden -7 blev desuden pålagt med plast. Den 4. februar 2015 blev der foretaget justering af biddet. Den 19. februar 2015 blev det noteret, at biddet stadig ikke var på plads og støbte restaureringer blev anbefalet på grund af slid af diverse plastfyldninger. Den 24. februar 2015 var patienten hos ny tandlæge, som konstaterede skævhed af underkæben med forskydning til højre. Der var sammenbid på tænderne bagtil men ikke i fronten. Der var smerter fra flere tyggemuskler og knæk fra venstre kæbeled ved funktion. Patienten oplyste desuden, at han havde ryg- og skulderproblemer. Den 10. marts 2015 blev der taget aftryk af tænderne og gipsmodellerne taget før bidslibningen blev sammenlignet med de nyeste modeller og fandtes at vise, at kindtænderne havde mistet deres konturer og relief. Patienten oplyste, at biddet gled. Patienten blev informeret om, at der skulle fremstilles en ny bidskinne til aflastning af tyggemuskler og kæbeled. Den 19. marts 2015 blev der udleveret en ny bidskinne, og den 21. april 2015 blev det noteret, at den nye bidskinne ikke passede.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til genetablering af bidfunktionen.

1. instans afgørelse:

I brev af 20. januar 2016 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.

Codan fandt, at det fremgår af materialet, at patienten lider af slidgigt svarende til begge kæbeled, hvilket er dokumenteret på panoramaoptagelse fra den 11. september 2014. Ved slidgigt sker der løbende en nedbrydning af kæbeleddene og dermed en ændring af kæbeleddenes position, hvilket giver en ændring af sammenbiddet. Det er desuden karakteristisk, at der er smerter fra muskler og kæbeled samt primært sammenbid på tænderne bagtil i munden. Ved et sammenbid primært på de bageste tænder, vil der naturligvis ske et større slid af disse tænder.

Codan fandt videre, at røntgen fra den 8. maj 2007 og den 25. september 2012 dokumenterer, at der allerede på det tidspunkt var tale om et betydeligt slid af tænderne i sideregionerne i over- og underkæben i både højre og venstre side.

Codan fandt, at der i 2014 er foretaget bidslibning af tænderne, og at denne ikke har haft nogen effekt på patientens symptomer. I den forbindelse fandt Codan, at det ikke har medført negative konsekvenser for sammenbiddet.

Codan fandt herefter, at patientens symptomer i form af smerter fra tyggemuskler og kæbeled samt et manglende stabilt sammenbid har årsag i patientens grundlidelse slidgigt. Behandlingen af patientens symptomer vil bestå i anvendelse af bidskinne samt fysiurgisk behandling i form af massage, varme/kuldebehandlinger og muskeløvelser. I den forbindelse oplyste Codan videre, at det ikke kan tilrådes at foretage invasiv behandling i form af rekonstruktion af biddet med støbte restaureringer.

Codan fandt dermed, at der ikke er sket en forringelse af patientens tandstatus som følge af den udførte behandling.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 20. januar 2016 med den af Codan anførte begrundelse.

Nævnet finder, at det er overvejende sandsynligt, at Deres gener er en følge af grundlidelsen slidgigt og ikke den udførte tandbehandling, idet røntgen fra 2007 viser et betydeligt slid på tænderne allerede på daværende tidspunkt. I forbindelse med slidgigt er det almindelig, at det efter behandling føles, som om der sker en forværring. Forværringen er imidlertid en følge af grundlidelsen slidgigt og ikke den udførte behandling.

Nævnet tiltræder derfor Codans afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.