#

3285-16

Skadetype: Ingen skade / afvisning
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Bedøvelse

Beskrivelse:

Fyldningsbehandling med anlæggelse af bedøvelse og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Fyldningsbehandling med anlæggelse af bedøvelse og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 52-årig kvinde, der i forbindelse med anlæggelse af lokalbedøvelse den 4. marts 2014 til fyldningsbehandling af tanden -7 fik ubehagsgener i form af hovedpine og generel utilpashed og nærbesvimmelse. I journalen er det endvidere noteret, at patienten lider af nervesmerter og ustabilt hjerterytme og er i behandling med Propranolol, Lanzoprazol og Lyrica. Patienten blev anbefalet at søge egen læge, hvorfor patienten henvendte sig akut hos egen læge samme dag. Ifølge journalen herfra er der ved lokalbedøvelsen opstået en allergisk reaktion med påvirkning af ekstremiteterne, kraftigt hovedpine og nærbesvimmelse. Patienten blev derfor henvist til nærmere udredning på sygehuset. Her blev det konkluderet, at hverken den kliniske undersøgelse eller supplerende billedediagnostik udført den 5. og 6. marts 2014 viser negative fund. Ved en nærmere udredning på neurologisk ambulatorium inkl. MR-scanning blev mistanken og en hjerneblødning afkræftet. Af et notat fra den 19. maj 2015 fra neurologisk akutklinik fremgår det, at en øjenlæge havde mistanke om venstresidig Tersons syndrom med hævelse og blødning bag øjet, hvorfor patienten blev sendt til udredning hos en øjenlæge. Her blev det den 19. juni 2014 noteret, at der var sunde forhold, godt syn, ingen hovedpine og ingen neurologiske udfald. Det blev herefter konkluderet, at hævelse og blødning var aftagende. Ifølge journalen fra den 5. august 2014 fra tandlægen oplyste patienten, at hun den 4. marts 2014 havde haft en blødning bag øjet eller hjernen. Ifølge notat fra den 20. oktober 2014 fra neurologisk ambulatorium blev det afkræftet på baggrund af yderligere undersøgelse, at patienten skulle have haft en hjerneblødning.

Patienten søger nu om godtgørelse for svie og smerte samt varigt mén, da hun har en blind plet i øjet. Desuden søges om erstatning for eventuel operativ fjernelse af to tænder.

1. instans afgørelse:

I brev af 13. juni 2016 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.

Codan fandt det dokumenteret, at patienten i forlængelse af tandbehandlingen den 4. marts 2014 fik ubehagsgener med hovedpine og nærbesvimmelse.

Codan fandt videre, at tandlægen har udført behandlingen den 4. marts 2014 bedst muligt under de givne forhold.

Codan fandt endvidere, at det ikke er usædvanligt, at nervøsitet før tandbehandling kombineret med bedøvelse kan give gener.

Codan fandt desuden, at der ikke er dokumentation for, at behandlingen med anlæggelse af lokalbedøvelse den 4. marts 2014 har medført en hjerneblødning. I den forbindelse er der lagt vægt på de lægelige notater dateret den 20. oktober 2014, hvori dette spørgsmål afkræftes. Det bemærkes endvidere, at selv om der var opstået en hjerneblødning den 4. marts 2014, er der ikke dokumenteret en årsagssammenhæng mellem den komplikation og bedøvelsen.

Codan fandt derfor samlet set, at der ikke er sket en skade omfattet af loven. Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 13. juni 2016 med den af Codan anførte begrundelse.

Nævnet finder, at det ikke er overvejende sandsynligt, at den anlagte lokalbedøvelse den 4. marts 2014 er årsagen til, at der eventuelt efterfølgende kunne ses en blødning i øjet. Det forhold, at De er i behandling med bl.a. Propranolol, ændrer ikke herved, da blødning ikke er en kendt bivirkning ved indtagelse af dette præparat.

Nævnet tiltræder derfor Codans afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.