#

3291-16

Skadetype: Manglende diagnostik - Caries
Afgørelsetype: Specialistmålestokken - PFL § 2.1.1/KEL§ 20.1.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret
Behandling: Mangelfuld diagnostik - Caries

Beskrivelse:

Forsinket diagnostik og behandling af caries og efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.

Forsinket diagnostik og behandling af caries og efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 59-årig mand, der i maj 2010 fik påsat en ekstensionsbro regio +5 til +7 på Tandlægeskolen. Den 18. juni 2012 konstaterede den behandlende tandlæge ifølge journalen, at der var en insufficient kronekant på bropille +7. Patienten henvendte sig til tandlægen den 12. november 2014, da han ved hårdt arbejde fik smerter ved regio +6/+7. Det var ikke muligt at konstatere løsning af broen, men tanden +7 blev aflastet. Desuden blev der taget røntgen, som fandtes ikke at vise sikre apikale tegn på patologi. Endvidere var det vanskeligt at vurdere om, der var en let mørkfarvning langs kronekanten. Patienten blev informeret om at tage kontakt ved forværring. Den 17. november 2014 havde patienten stadig problemer, og blev derfor anbefalet at tage kontakt til Tandlægeskolen for vurdering. Den 18. november 214 henvendte patienten sig hos en anden tandlæge, da han fortsat oplevede smerter fra tanden +7. Der blev taget røntgen, som fandtes at vise rodspidsbetændelse ved +6. Der blev derfor indledt rodbehandling af tanden +6 den 21. november 2014, som blev afsluttet med en rodfyldning den 9. december 2014. Den 2. januar 2015 henvendte patienten sig igen på grund af symptomer fra løs krone/ bro +7. Ifølge journalen havde patienten ikke smerter, men der var tydelig caries ved +7 under broen. Desuden viste røntgen rodspidsbetændelse ved +6. Behandlingsmulighederne blev herefter drøftet. Den 5. januar 2015 blev der foretaget en gradvis renboring af tanden +7, som strakte sig tæt på tandnerven. Den 15. januar 2015 blev tanden +7 delt og fjernet.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til en ny bro.

1. instans afgørelse:

I brev af 7. juni 2016 traf Tryg afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

Tryg fandt, at der er sket en forsinket diagnosticering, idet den erfarne specialist ville have foretaget behandling den 18. juni 2012, hvor det blev konstateret, at kronekanten var insufficient. En insufficient kronekant disponerer for udvikling af caries ved og under kronen, hvorfor relevant behandling havde været afmontering af broen og behandling af caries, for derved med overvejende sandsynlighed at have undgået fjernelse af tanden +7.

Tryg fandt derfor, at udgifterne til den skadesudbedrende behandling for tabet af tand +7 kan dækkes. Et specificeret behandlingsoverslag for +7 skal derfor fremsendes hurtigst muligt.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Nævnet finder, at den korrekte skadesudbedrende behandling som følge af forsinket diagnostisk af caries ved +7 ville have været rodbehandling af tanden. Imidlertid er tanden efterfølgende trukket ud af anden tandlæge, hvorfor den skadesudbedrende behandling ikke kan udføres. Der kan derfor ikke tilkendes erstatning for den forsinkede diagnostik af caries ved +7. Retten til den af Tryg tilkendte erstatning er derfor bortfaldet.

Hvis De ønsker, at der skal tages stilling til, hvorvidt den udførte udtrækning af tanden +7 udgør en erstatningsberettigende skade i henhold til loven, skal der indgives et ny anmeldelsesskema til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.