#

3297-16

Skadetype: Skade på rod - Knækket rodfil
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret
Behandling: Rodbehandling - Bearbejdning af rodkanal

Beskrivelse:

Knækket rodfil og overfyldning af rod med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.

Knækket rodfil og overfyldning af rod med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 47-årig kvinde, der den 10. februar 2015 fik indledt revision af den eksisterende rodbehandling i tanden +6 på grund af betændelse. I forbindelse med udrensningen af den forreste/ yderste rodkanal skete der en afbrækning af et rodinstrument, som blev forsøgt fjernet uden held. Tanden blev herefter rodfyldt og kronen blev genopbygget med plast. Den 23. juni 2015 henvendte patienten sig med murren og ømhed ved tanden. Der blev taget røntgen, som fandtes at vise opklaring ved den knækkede rodfil, hvorfor der blev ordineret antibiotika. Desuden blev behandling med udtrækning eller kirurgisk rodbehandling overvejet, men da en specialtandlæge fandt, at rodresektion ikke ville have nogen prognose, blev tanden trukket ud den 30. juni 2015. Tanden skal derfor nu erstattes med implantat efter en helingsperiode på 6 måneder.

Patienten søger nu om erstatning for tab af tand.

1. instans afgørelse:

I brev af 19. juni 2016 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.

Codan fandt, at tabet af tanden +6 ikke kan henføres til den knækkede rodfil, idet røntgen viser, at tanden fremstod med betændelse på alle rødderne trods optimal behandling uden knækkede rodfil. Under svære forudsætninger blev der forsøgt behandling af tanden med rodbehandling, men behandlingen lykkedes ikke.

Codan fandt derfor samlet, at tanden +6 mistedes grundet grundlidelsen betændelse og ikke som følge af den knækkede rodfil. Der er derfor ikke sket en skade omfattet af loven, og patienten er ikke berettiget til erstatning.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet finder, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 og ændrer derfor Codan afgørelse af 19. juni 2016, som anført nedenfor.

Nævnet finder, at tanden +6 med overvejende sandsynlighed mistes som følge af den knækkede rodfil og overfyldning af den kanal, der ligger længst inden mod ganen. For så vidt angår overfyldningen af kanalen har behandlingen ikke været bedst mulig under de givne omstændigheder, mens den knækkede rodfil skyldes svigt i apparaturet.

Der kan derfor tilkendes erstatning for udgifterne til implantat regio +6. Der skal dog foretages fradrag for opbygning og krone, da tanden under alle omstændigheder skulle behandles hermed for at bevares på længere sigt. Patientforsikringen dækker kun udgifter, der er en følge af den anerkendte skade og ikke de udgifter, som patienten skulle have afholdt under alle omstændigheder. Behandlingsoverslag skal fremsendes til Codan med henblik på godkendelse, før behandlingen påbegyndes.