#

3370-16

Skadetype: Ingen skade / afvisning
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Tandbevarende behandling - Krone

Beskrivelse:

Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 61-årig kvinde, der den 4. februar 2016 fik lavet en plastisk opbygning af tanden -6. Desuden blev der foretaget beslibning samt aftryk til en krone. Kronen blev efterfølgende monteret den 10. februar 2016 med udlevering af et 5-års holdbarhedsdokument. Den 3. marts 2016 var patienten til kontrol, hvor man fandt tandkødet hævet ved tanden -6. Den 20. marts 2016 faldt kronen af og patienten henvendte sig til anden tandlæge den 23. marts 2016, hvor kronen blev monteret igen.

Patienten søger nu om erstatning for den merudgift, hun havde i forbindelse med recementering af kronen 932,26 kr.

1. instans afgørelse:

I brev af 5. september 2016 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt, at selv om behandlingen muligvis ikke har opfyldt patientens forventninger til resultatet, kan behandlingen på det foreliggende grundlag laves om under samme forudsætninger som den oprindelige behandling. Det betyder, at patienten kan få en ny krone, uden at det vil have en negativ påvirkning af hendes tænder eller forringelse af tandstatus.

Tryg fandt således, at det forhold, at patienten skal have foretaget denne behandling igen, ikke i sig selv er en skade i lovens forstand. Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter KEL som følge af behandlingen hos tandlægen.

Spørgsmål om eventuel tilbagebetaling af honorar for den første behandling eller omgørelse af den tidligere udført behandling er en sag mellem patienten og den tandlæge, der udførte behandlingen. Ved uenighed kan sagen indbringes for Regionstandlæge-nævnet.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 5. september 2016 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at behandlingen med krone, herunder recementering af den eksisterende krone kan ske under samme forudsætninger som forud for den oprindelige kronebehandling. Det forhold, at en behandling eventuelt skal laves om, eller at kronen skal recementeres, er derfor ikke en skade i lovens forstand.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.

For en god ordens skyld skal det dog i øvrigt bemærkes, at der alene kan tilkendes erstatning, hvis der er sket en skade og udgifterne til udbedring af skaden beløber sig til mere end 1.000 kr.