#

3379-16

Skadetype: Skade på rod - Kompliktation til rodbehandling
Afgørelsetype: Afvist - Forældet
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Rodbehandling - Rodfyldning

Beskrivelse:

Rodfyldningsoverskud efter rodbehandling. Forældet. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Rodfyldningsoverskud efter rodbehandling. Forældet. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 33-årig kvinde, der den 2. februar 2001 fik rodbehandlet tanden 5+ overfladisk. Den 8. november 2004 havde patienten smerter og der blev taget røntgenbillede af tanden 5+. Da nerven var død, blev der indledt rodbehandling af tanden 6. december 2004. Rodbehandlingen blev fortsat den 14. december 2004 og den 20. december 2004 blev tanden rodfyldt med efterfølgende røntgenkontrol. Den 14. juli 2014 fandt ny tandlæge, at tanden 5+ burde kronebehandles snarest, da den var i fare for at knække. Den 29. januar 2015 blev der ordineret antibiotika, da tanden var trykøm. Tandlægen fandt, at røntgen viste sufficient rodfyldning, men overskud distalt for rodspidsen. Der blev derfor anbefalet en kirurgisk rodbehandling af tanden. Den 18. februar 2015 havde patienten ingen symptomer fra tanden og patienten ønskede behandlingen udskudt.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til kirurgisk rodbehandling.

1. instans afgørelse:

I brev af 2. august 2016 traf Tryg afgørelse om, at patientens erstatningskrav er forældet jf. lov om patientforsikring § 19, stk. 1.

Tryg fandt, at skaden er sket den 20. december 2004, da der skete rodfyldning af to rodkanaler som følge af den påbegyndte rodbehandling den 6. december 2004 og at patienten har anmeldt skaden den 20. november 2015.

Tryg fandt derfor, at skaden er sket mere end 10 år, før patienten anmeldte sit erstatningskrav. Den 10-årige forældelsesfrist er en absolut frist, der regnes fra det tidspunkt, hvor skaden er forårsaget. Der kan ikke ses bort fra den 10-årige forældelsesfrist, selv om patienten eventuelt først har fået kendskab til skaden senere i forløbet. Sagen kan derfor ikke behandles.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 2. august 2016 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at sagen er forældet, idet datoen for en eventuel skade med overvejende sandsynlighed må anses at være den 20. december 2004, mens sagen først blev anmeldt den 20. november 2015. Sagen er således anmeldt mere end 10 år efter denne skadesdato. Det forhold, at patienten eventuelt ikke var vidende om skaden, og at tandlægen ikke har informeret patienten om forholdet, medfører ikke, at der kan dispenseres fra den i loven fastsatte frist.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at sagen er forældet i henhold til lov om patientforsikring § 19, stk. 2.