#

3336-16

Skadetype: Skade på rod - Knækket rodfil
Afgørelsetype: Specialistmålestokken - PFL § 2.1.1/KEL§ 20.1.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Rodbehandling

Beskrivelse:

Knækket rodfil med efterfølgende tab af tand. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Knækket rodfil med efterfølgende tab af tand. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 21-årig mand, der den 17. september 2012 skulle have rodbehandlet tanden -6 på grund af smerter. I forbindelse hermed knækkede to rodfile i den ene af tandens fremadvendende tandrødder, hvilket patienten blev informeret om. Den 16. februar 2015 var der ømhed i tanden og et kontrolrøntgen viste betændelse omkring den skadede tandrod. Den skadede tandrod skulle derfor behandles med en kirurgisk rodbehandling.

Patienten søger nu om erstatning for den skadesudbedrende behandling.

1. instans afgørelse:

I brev af 30. maj 2016 traf Codan afgørelse om, at patienten er berettiget til yderligere 17.349,91 kr.

Codan fandt, at der på nuværende tidspunkt kan godkendes ydelserne: fjernelse af tanden -6, røntgen og bedøvelse. Der kan dog ikke ydes erstatning for udgiften til fjernelse af efterladt rod, da denne burde være fjernet sammen som en del af hemisektionen. Der kan desuden ikke ydes erstatning for udgifterne i forbindelse med plast og glasionomer fyldninger, da disse ikke vurderes at have årsag i den skadesudbedrende behandling.

Codan fandt derfor udfra behandlingsoverslaget, at erstatningen til den skadesudbedrende behandling af regio -6 (hemisektion) udgør 5.273,26 kr. Regning herfor kan fremsende til betaling, når behandlingen er udført.

Codan fandt videre, at der samtidig med betaling af regningen også overføres 4.632,21 kr. i forbindelse med udgifterne for kirurgisk rodbehandling af tanden -6, såfremt erstatningen overstiger 10.000 kr.

Codan fandt desuden, at vedrørende implantatbehandling af regio -6 efter patientens fyldte 23. år i 2018 kan der ydes erstatning til følgende ydelser: 5 røntgenbilleder, implantatoperation, abutment, krone og bedøvelser, i alt 20.076,65 kr.

I den forbindelse fandt Codan, at der ikke kan ydes erstatning til bio-oss + membran + safescraper, da disse ikke vurderes at være nødvendige ved en simpel implantatindsættelse.

Codan fandt videre, at tanden -6 uanset tandskaden den 24. november 2015 havde et behov for opbygning og krone. Det vil sige, at patienten skønsmæssigt skulle have brugt i alt 8.000 kr. herpå. Dette beløb fratrækkes derfor i erstatningen. Erstatningen til den skadesudbedrende implantatbehandling udgør herefter 12.076,65 kr. Regning herfor kan fremsendes, når implantatbehandlingen af regio -6 er udført efter det fyldte 23. år.

I øvrigt fandt Codan, at patienten ikke var berettiget til yderligere erstatning og/eller godtgørelse.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 30. maj 2016 med den af Codan anførte begrundelse.

Nævnet finder, at der skal foretages fradrag for opbygning og krone, da tanden -6 under alle omstændigheder skulle behandles hermed for at bevares på længere sigt. Det forhold, at udgiften hertil oprindeligt ville have været dækket af den kommunale tandpleje, medfører ikke, at udgiften vil kunne dækkes ifølge erstatningsansvarsloven, da der alene ydes erstatning for merudgifterne som følge af den anerkendte skade.

Nævnet tiltræder således den af Codan tilkendte erstatning inkl. erstatningens størrelse og omfang.

I øvrigt bemærkes det, at et eventuelt krav i anledning af, at der gøres fradrag gældende for opbygning og krone – en udgift som muligvis kunne være afholdt af den kommunale tandpleje – må rettes til Københavns kommune. Hvis der ønskes en stillingtagen til, om den udførte behandling har været mangelfuld/ kritisabel, henvises der til at rette henvendelse til Patientombuddet.