3780-17

Skadetype: Skade på rod - Knækket rodfil
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Rodbehandling

Beskrivelse:

Knækket rodfil og efterfølgende fjernelse af fil. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Knækket rodfil og efterfølgende fjernelse af fil. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 71-årig kvinde, der den 22. maj 2017 fik konstateret betændelse ved tanden 3+. Der blev derfor indledt rodbehandling af tanden samme dag. Ved den videre rodbehandling af tanden den 8. juni 2017 knækkede en rodfil i tanden. Tanden blev herefter rodfyldt og lukket med en fyldning. Den 19. juni 2017 havde patienten symptomer fra tanden og blev derfor henvist til anden tandlæge. Hos anden tandlæge blev der den 12. juli 2017 renset forbi den knækkede rodfil, hvorefter tanden kunne rodfyldes til rodspidsen. Der blev desuden taget røntgen.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til den skadesudbedrende behandling.

1. instans afgørelse:

I brev af 24. november 2017 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at en knækket rodfil kan fungere som fuldgyldig rodfyldning og udgør derfor kun en skade i lovens forstand, hvis det har medført negative konsekvenser for tanden.

Tryg fandt videre, at der var indikation for rodbehandling af tanden 3+ på grund af betændelse jf. journalnotat af 22. maj 2017. Desuden dokumenterer røntgenbillede af 12. juli 2017, at tanden er rodfyldt tæt og homogent til tandens rodspids.

Tryg fandt derfor, at den knækkedes rodfil ikke har givet anledning til yderligere behandling end tandens grundlidelse. Da tanden 3+ er rodfyldt, kan der hermed foretages sædvanlig observation og kontrol. Det forhold, at behandlingen blev dyrere, er i øvrigt heller ikke en skade i lovens forstand.

Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter behandling hos tandlægen.

Tryg fandt dog, at hvis patienten senere udvikler rodspidsbetændelse som følge af den knækkede rodfil, kan patienten eller tandlægen vende tilbage, hvorefter sagen vil blive genoptaget. Patienten kan inden for en periode på 10 år fra skadedatoen den 8. juni 2017 anmode om at få sagen genoptaget jf. KEL § 59, stk. 1.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 24. november 2017 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at den knækkede rodfil ikke har forårsaget en skade, da tanden 3+ kunne rodfyldes forbi filen. Det forhold, at en behandling er blevet dyrere, er ikke i sig selv en skade i lovens forstand.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.