3818-18

Skadetype: Skade på krone - Tandfraktur
Afgørelsetype: Specialistmålestokken - PFL § 2.1.1/KEL§ 20.1.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Rodbehandling

Beskrivelse:

Mangelfuld cementfyldning i forbindelse med rodbehandling. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Mangelfuld cementfyldning i forbindelse med rodbehandling. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 50-årig kvinde, der havde fået påbegyndt rodbehandling af tanden 4+ hos anden tandlæge. Rodbehandlingen blev herefter fortsat hos den behandlende tandlæge den 1. september 2017. I den forbindelse knækkede en rodfil i den ganevendende rodkanal under udrensningen. Rodkanalerne blev herefter fyldt med desinficerende pasta og tanden blev aflukket med en midlertidig IRM-cement fyldning. Den 14. september 2017 var tanden knækket og det blev vurderet, at tanden ikke var bevaringsværdig og derfor skulle fjernes.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til erstatning af tanden 4+ med implantat samt for udgifterne til rodbehandling.

1. instans afgørelse:

I brev af 12. februar 2018 traf Tryg afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

Tryg fandt, at patienten med overvejende sandsynlighed er blevet påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at tanden 4+ blev rodbehandlet og aflukket med en midlertidig IRM-cement fyldning den 1. september 2017. Tanden var knækket den 14. september 2017.

Tryg fandt herefter, at den fremstillede IRM-cement fyldning i tanden 4+ ikke var en omsluttende IRM-cement fyldning. Den erfarne specialist havde sørget for, at der i forbindelse med rodbehandlingen var instrueret i varsomt brug af tanden 4+, en aflastning af tyggeknuderne og fremstilling af en overdækkende og omsluttende midlertidig IRM-cement fyldning, som for eksempel protemp-krone. Efter en optimal rodbehandling skulle der være fremstillet en stiftopbygning og en krone med et tæt og kraftigt omsluttende ringgreb om tanden 4+. Ved denne fremgangsmåde havde man med overvejende sandsynlighed undgået, at tanden 4+ knækkede og følgerne heraf.

Tryg fandt dermed, at tanden med overvejende sandsynlighed mistes på grund af manglende overdækkende og omsluttende midlertidig IRM-cement fyldning i forbindelse med rodbehandling.

Patienten er derfor berettiget til erstatning for rimelige udgifter til udtagning af tanden samt midlertidig smileprotese. Efter en helingsperiode på 8-12 uger dækkes erstatning af tanden 4+ med implantat.

Tryg fandt dog, at patienten med denne erstatning har sparet udgifter til færdiggørelse af rodbehandling, stiftopbygning og krone, da det er udgifter, som patienten ville have haft for at bevare tanden på lang sigt, hvis ikke skaden fra sket. Der fratrækkes herefter skønsmæssigt 11.500 kr. i erstatningen, som vil blive mindre, da patienten er medlem af Sygeforsikringen Danmark. Beløbet justeres ved den endelige opgørelse af erstatning. Alternativt kan der tilbydes en kompensation på 4.000 kr. for tab af tand, idet en tand ikke medfører et varigt mén.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 12. februar 2018 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at røntgenbillede af 22. august 2017 viser, at tanden 4+ var en svækket tand, og at der derfor var behov for rodbehandling, støbt opbygning og kronebehandling for at bevare tanden på længere sigt. Der skal derfor foretages fradrag for udgifterne hertil, da der alene kan tilkendes erstatning for udgifter, der er en følge af skaden, og ikke udgifter, som patienten skulle have afholdt under alle omstændigheder for at bevare tanden. Desuden tiltrædes fradragets størrelse på 11.500 kr.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.