3829-18

Skadetype: Ingen skade / afvisning
Afgørelsetype: Afvist - Andet
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Tandbevarende behandling

Beskrivelse:

Rod- og kronebehandling af tand og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Rod- og kronebehandling af tand og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 56-årig mand, der den 28. februar 2008 fik cementeret en metalkeramikkrone på tanden 6-. Den 4. juni 2008 blev det aftalt, at tanden +6 skulle rodbehandles, hvorfor tanden blev rodbehandlet den 10. juni 2008 og rodfyldt den 1. juli 2008. Den 13. januar 2010 blev der konstateret betændelse ved tanden 6-, som derfor blev rodbehandlet den 18. januar 2010 og rodfyldt den 4. februar 2010. Den 10. august 2011 blev rodbehandlingen i tanden 6- lavet om, da rodfyldningen var utilstrækkelig. Den 9. september 2014 blev det konstateret, at tanden +6 var knækket. Tanden skulle derfor behandles med en krone, som blev cementeret på tanden den 14. oktober 2014. Den 27. september 2015 konstaterede en anden tandlæge, at der var caries under kronekanten på den bagerste sideflade af tanden 6-. Kronen skulle derfor fjernes og hvis der var tilstrækkelig tandsubstans, skulle rodfyldningen revideres, eventuelt i kombination med en retrograd rodfyldning. Det blev desuden konstateret, at kronen på tanden +6 var løs og svuppede, ligesom der var dårlig lugt derfra. Patienten blev derfor informeret om behovet for en ny krone. Den 1. oktober 2015 blev kronen på tanden +6 fjernet og ifølge journalen var resttandsubstansen meget begrænset. Det var derfor ikke muligt at skabe tilstrækkelig retention til ny krone. Desuden blev der konstateret caries ved tanden +6. Det blev vurderet, at prognosen for tanden +6 var meget dårlig, hvorfor patienten blev anbefalet fjernelse af tanden. Tanden blev herefter trukket ud den 20. oktober 2015.

1. instans afgørelse:

I brev af 1. marts 2018 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er grundlag for at genoptage sagen efter de almindelige forvaltningsretlige regler om genoptagelse.

Tryg fandt, at patientens seneste brev ikke indeholder nye faktiske eller retlige oplysninger i forhold til den anmeldelse/ de oplysninger, som patienten tidligere har sendt.

Tryg fandt i den forbindelse, at røntgen af 30. januar 2017 dokumenterer, at tanden 6- blev rodbehandlet efter erfaren specialiststandard. Tabet af tanden 6- har derfor med overvejende sandsynlighed årsag i grundlidelsen.

Tryg fandt derfor, at det forhold, at tanden 6- trods flere rodbehandlinger ikke kunne bevares, ikke er på grund af tandlægens behandling eller mangel på samme, men derimod har årsag i grundlidelse.

Der er derfor ikke grundlag for at genoptage sagen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Nævnet finder, at tanden 6- mistes som følge af grundlidelsen rodspidsbetændelse og den nødvendige behandling heraf. Det forhold, at en behandling ikke lykkes, er ikke i sig selv en skaden i lovens forstand.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er grundlag for at genoptage sagen.