3831/18

Skadetype: Ingen skade / afvisning
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Andet - Tandregulering

Beskrivelse:

Behov for ny tandreguleringsbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Behov for ny tandreguleringsbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 23-årig kvinde, der den 25. marts 2010 blev henvist til Regionstandplejen på grund af manglende tandanlæg svarende til tænderne 2+2,3,5. Patienten blev derfor undersøgt hos Regionstandplejen den 11. december 2010, hvor det blev konstateret, at der var grundlag for at isætte implantater efter en forudgående tandreguleringsbehandling. Det blev derfor planlagt, at tænderne 2+2 skulle erstattes, tanden +4 skulle rykkes frem til +3’s placering og tanden +05 skulle bevares længst muligt for senere at blive erstattet med implantat. Der blev herefter iværksat behandling med fast bøjle i overkæben den 28. september 2011. Den 28. august 2014 var patienten til en revurdering hos Regionstandplejen med hensyn til den fremtidige behandlingsplan. Det blev vurderet, at der skulle indsættes en ætsbro som erstatning for tanden 2+, da der ikke var tilstrækkelig plads til et implantat. Desuden skulle tanden +02 bevares længst muligt med henblik på senere implantatbehandling og tanden +4 skulle kronebehandles af kosmetiske årsager og dermed fungere som en hjørnetand. Endvidere skulle tanden +05 fortsat bevares længst muligt, men ved tab var der ikke længere grundlag for implantatbehandling. Ifølge journalen blev patienten informeret om, at der ville forekomme et mindre mellemrum i overkæbens venstre side bagved +4. Den 12. september 2014 blev den faste bøjle fjernet og patientens fremtidig behandling overgik til Regionstandplejen. Patienten var til kontrol den 4. november 2014 og ved kontrol den 9. januar 2015 blev behandlingsplanen fastholdt.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til den skadesudbedrende behandling.

1. instans afgørelse:

I brev af 22. december 2017 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at patienten er født med manglende tandanlæg svarende til 4 tænder i overmunden og derfor i marts 2010 påbegyndte et forløb hos tandlægen. Patienten blev henvist til Regionstandplejen, hvor hun blev undersøgt den 11. december 2010. Der blev lagt en behandlingsplan, som i august 2014 blev ændret, fordi det ikke havde været muligt for tandlægen at skabe plads til implantatbehandling.

Tryg fandt herefter, at det følger erfaren specialiststandard, at man ved tandreguleringsbehandling på grund af manglende tandanlæg først iværksætter en sådan behandling sidst i teenageårene. Tandreguleringsbehandlinger er således iværksat rettidigt og efter en behandlingsplan fra Regionstandplejen.

Tryg fandt videre, at det fremgår af materialet, at det ikke var muligt at opnå det ønskede resultat fra bøjlebehandlingen, men at behandlingen kan laves om. Det forhold, at bøjlebehandlingen ikke har haft den effekt, skyldes med overvejende sandsynlighed forhold hos patienten selv og ikke behandlingen eller mangel på samme hos tandlægen.

Tryg fandt herefter, at da tandreguleringsbehandlingen kan laves om under samme forudsætninger som oprindeligt og uden at medføre en egentlig negativ konsekvens for patientens tænder eller kæbe, er der tale om en omgørelse af en behandling. En omgørelse af behandlingen er ikke i sig selv en skade, men derimod alene et økonomisk tab.

Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter behandling hos tandlægen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 22. december 2017 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at behandlingen med tandregulering kan laves om under samme forudsætninger som forud for den oprindelige behandling. Det forhold, at en behandling skal laves om, er ikke en skade i lovens forstand.

Nævnet bemærker i den forbindelse, at det forhold, at De eventuelt ikke tidligere blev informeret om mellemrummet på +4’s oprindelige plads, ikke er en skade i lovens forstand.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

I øvrigt bemærkes det, at hvis De mener, at der ikke har været lagt den rigtige behandlingsplan, og at det har medført, at De nu selv skal bære udgiften til en ny tandregulering – en udgift som muligvis kunne være undgået/ afholdt af den kommunale tandpleje – må Deres eventuelle krav rettes mod Guldborgsund kommune. Hvis De ønsker en stillingtagen til, om den udførte behandling har været mangelfuld/ kritisabel, henvises De til at rette henvendelse til Patientombuddet.