2478-13

Skadetype: Skade på rod - Parietal perforation
Afgørelsetype: Afvist - Andet
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Stiftudboring - Rodstift

Beskrivelse:

Parietal perforation og efterfølgende eventuel skade på anden tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Parietal perforation og efterfølgende eventuel skade på anden tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en 55-årig mand, der i 2007 fik rod- og kronebehandlet tanden 5+. Den 9. marts 2010 blev der indledt behandling med stift og krone af tanden og den 31. marts 2010 opsøgte patienten en anden tandlæge på grund af akutte smerter. I den forbindelse blev der taget røntgen, som fandtes at vise skævboring med obs for perforation samt vertikal defekt mesialt med obs for rodfraktur. Den 9. april 2010 blev den stiftforankret krone cementeret. Røntgen fandtes at vise en mulig perforation af radix og patienten blev informeret herom. Den 7. oktober 2010 blev tanden kirurgisk rodbehandlet på grund af betændelse. Da patienten fortsat havde gener fra tanden, blev tanden trukket ud og erstattet med en bro fra 6+ til 4+ i december 2010. I februar 2011 blev der konstateret betændelse ved tanden 6-, som derfor blev rodbehandlet og opbygget i plast. Den 16. september 2011 blev broen regio 6+ til 4+ justeret ved en bidslibning. Efterfølgende skiftede patienten tandlæge, som konstateret mangelfulde kanttilslutninger ved broen. Der var derfor behov for ny bro samt behov for kronebehandling af tænderne 7,6,5-.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til en ny bro samt kronebehandling af tre tænder i undermunden.

1. instans afgørelse:

I brev af 15. januar 2018 traf Codan afgørelse om, at sagen ikke genoptages.

Codan fandt på baggrund af de nyeste røntgen og journal, at frakturen af tanden 4+ ikke skyldes tandlægebehandlingen den 5. marts 2010, eftersom det alene var tanden 5+, som blev behandlet den 5. marts 2010. Sagen kan derfor ikke genoptages.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 15. januar 2018 med den af Codan anførte begrundelse.

Nævnet finder, at en eventuel skade på tanden 4+ ikke er omfattet af den tidligere oprindelige skade.

Nævnet tiltræder derfor Codans afgørelse om, at sagen ikke kan genoptages.

Hvis patienten ønsker, at der skal tages stilling til, om der er sket en skade på tanden 4+, skal patienten indgive en ny anmeldelse til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning, som herefter vil træffe afgørelse herom.