3842-18

Skadetype: Ingen skade / afvisning
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Kirurgi - Operativ fjernelse af tand

Beskrivelse:

Operativ fjernelse af tand og efterfølgende føleforstyrrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Operativ fjernelse af tand og efterfølgende føleforstyrrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 46-årig mand, der ifølge journalen fra den 28. april 2016 var blevet henvist af egen tandlæge for kirurgisk rodbehandling af tanden +6 på grund af rodspidsbetændelse. Det blev imidlertid vurderet, at tanden ikke kunne bevares og skulle fjernes. Tanden blev derfor fjernet samme dag med oprensning og knogleopbygning i området. Ifølge journalen havde patienten telefonisk kontakt med anden tandlæge den 9. maj 2016, hvor implantatbehandling blev drøftet. Den 20. april 2017 blev det noteret, at patienten var lidt følelsesløs i venstre side.

Patienten søger nu om erstatning for manglende følelse i venstre side af overlæben. Patienten føler, at den ikke er ”med”, når han taler og spiser og den tit kommer i vejen og hænger.

1. instans afgørelse:

I brev af 26. februar 2018 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt, at tanden +6 blev fjernet den 28. april 2016, og der er ikke i naturlig forlængelse af udtagningen notater om føleforstyrrelser. Det blev først den 20. april 2017 journaliseret, at der var føleforstyrrelser i venstre side. Patienten har i anmeldelsen oplyst, at føleforstyrrelserne blev konstateret ca. et halvt år efter tandudtrækningen.

Tryg fandt herefter, at der ikke er tilvejebragt den fornødne dokumentation for en årsagssammenhæng mellem behandlingen og den opståede føleforstyrrelse i venstre side af overkæben. Det findes derfor ikke overvejende sandsynligt, at fjernelse af tanden +6 har medført en føleforstyrrelse.

Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter behandlingen hos tandlægen.

Tryg gjorde dog opmærksom på, at hvis der kan frembringes den fornødne dokumentation for en årsagssammenhæng mellem føleforstyrrelserne og udtrækning af tanden +6, bedes patienten eller tandlægen anmode om at få sagen genoptaget. Patienten kan indenfor en periode på 10 år fra skadedato’en den 28. april 2016 anmode om at få sagen genoptaget jf. KEL § 59, stk. 1.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 26. februar 2018 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at det ikke er overvejende sandsynligt, at føleforstyrrelsen i overlæben er en følge af udtrækningen af tanden +6, da nerven, der forsyner overlæben, ikke har været involveret i indgrebet og bedøvelsen. Der ses således ikke at være årsagssammenhæng mellem udtrækning af tanden +6 og Deres gener i overlæben.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.