3852-18

Skadetype: Ingen skade / afvisning
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Tandbevarende behandling - Krone

Beskrivelse:

Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 53-årig kvinde, der den 6. august 2015 fik taget sammenbidsrøntgen. I den forbindelse blev der noteret obs for caries i den bagudvendende flade på tanden 6+. Den 22. april 2016 blev der konstateret caries i den bagudvendende flade på tanden 6+ og patienten blev anbefalet kronebehandling af tanden. Der blev derfor præpareret til krone på tanden 6+ den 19. maj 2016, hvorefter kronen blev cementeret på tanden den 6. juni 2016. Den 1. november 2017 blev der taget nyt sammenbidsrøntgen ved anden tandlæge, som viste dyb caries i den bagudvendende flade på tanden 6+ og patienten blev anbefalet en ny krone på tanden.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til ny krone, røntgen og bedøvelse.

1. instans afgørelse:

I brev af 14. februar 2018 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at sammenbidsrøntgenbilleder fra den 6. august 2015 og den 1. november 2017 viser en defekt eller et hul i den bagudvendende flade på tanden 6+ af mellemdybde mod nervekamret. Endvidere vurderes det ud fra sammenbids-røntgenbillederne, at størrelsen af hullet er uændret på de to år.

Tryg fandt derfor, at selv om behandlingen muligvis ikke har opfyldt patientens forventninger til resultatet, kan behandlingen på det foreliggende grundlag laves om under samme forudsætninger som den oprindelige behandling. Det betyder, at patienten kan få behandlet hullet og sat ny krone på tanden 6+, uden at det vil have en negativ påvirkning af hendes tænder eller forringelse af tandstatus.

Det forhold, at patienten skal have foretaget denne behandling igen, er ikke i sig selv en skade i lovens forstand. Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter KEL som følge af behandlingen hos tandlægen.
Spørgsmål om eventuel tilbagebetaling af honorar for den første behandling eller omgørelse af den tidligere udførte behandling er en sag mellem patienten og den tandlæge, der udførte behandlingen. Ved uenighed kan sagen indbringes for Regionstandlægenævnet.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 14. februar 2018 med den af Tryg anførte begrundelse.

 

Nævnet finder, at behandlingen af caries og ny krone kan laves om under samme forudsætninger som forud for den oprindelige kronebehandling, da røntgen viser uændrede forhold. Det forhold, at en behandling skal laves om, er ikke en skade i lovens forstand.

 

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.