3910-18

Skadetype: Manglende diagnostik
Afgørelsetype: Afvist - Forældet
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Tandbevarende behandling

Beskrivelse:

Beslibning og efterfølgende tab af tand. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse

Beslibning og efterfølgende tab af tand. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Trygs afgørelse af 1. august 2018 ændres ikke.

Tryg har begrundet afgørelsen med, at Deres erstatningskrav er forældet. Tryg har lagt til grund, at skaden skete senest den 31. december 2006, og at skaden derfor er forårsaget mere end 10 år, før De anmeldte Deres erstatningskrav til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning. I den forbindelse fandt Tryg, at der ikke kan ses bort fra den 10-årige forældelsesfrist, selv om De eventuelt først har fået kendskab til skaden senere i forløbet, eller selv om der først opstår symptomer på en skade 10 år efter skadestidspunktet.

De har i Deres ankeskrivelse blandt andet anført, at De har fået at vide, at fortanden er død og skal laves. Den bliver dog aldrig lavet, og De ønsker derfor erstatning for udgifterne hertil

Som anført i Trygs afgørelse forældes krav efter reglerne i lov om patientforsikring senest 10 år efter den dag, skaden er forårsaget. Da tanden 1+ efter det oplyste blev beslebet i perioden fra 2004 til 2006 og Deres anmeldelse først blev modtaget den 4. januar 2018, er kravet, som anført af Tryg, forældet.

Tandskadeankenævnet har ikke kompetence til at fravige den absolutte forældelsesfrist på 10 år, uanset hvad der er årsag til, at skaden først er anmeldt efter forældelses-fristens udløb.

Denne afgørelse kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed. Afgørelsen kan alene indbringes for de almindelige domstole inden for en frist på 6 måneder.