4278/19

Skadetype: Skade på krone - Tandfraktur
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Aftagelig protetik - Delprotese acryl

Beskrivelse:

Protesebehandling og efterfølgende knækkede tænder m.m. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Protesebehandling og efterfølgende knækkede tænder m.m. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 71-årig kvinde, der ifølge journalen af 2. oktober 2012 fra tidligere tandlæge havde haft ubehagsgener fra kæbeled og bidfunktionsproblemer efter en bilulykke. Det blev desuden noteret, at der på sigt skulle udføres en rekonstruktion af bid og tænder. Den 24. oktober 2012 blev patienten anbefalet en udredning af gener fra kæbeled, hvilket patienten ifølge journalen afslog. Ifølge journalen fra den 16. august havde patienten konsulteret en kiropraktor, som anmodede om en udredning og behandling af biddet. Ved undersøgelse blev der registreret ekstremt slid af tænderne. Den 24. januar 2017 blev der foretaget en fuld bidfunktionsanalyse og udarbejdet flere behandlingsforslag. Den 20. september 2017 blev tænderne 1+1,3 trukket ud af den behandlende tandlæge, og der blev herefter isat en delprotese til erstatning af disse tænder. Ifølge journalen fra den 26. juni 2018 blev muligheden for en ny protese og/eller reparation af den eksisterende drøftet. Den 31. oktober 2018 mødte patienten igen hos den tidligere tandlæge, hvor der blev indledt behandling med bidskinner for rekonstruktion af biddet. 

Patienten søger nu om erstatning for dårlig/ forkert behandling samt godtgørelse for svie og smerte.

1. instans afgørelse:

I brev af 19. november 2019 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er grundlag for at genoptage sagen efter de almindelige forvaltningsretlige regler om genoptagelse.

Tryg fandt, at patientens seneste brev ikke indeholder nye faktiske eller retlige oplysninger i forhold til den anmeldelse/ de oplysninger, som patienten tidligere har sendt.

Tryg fandt i den forbindelse, at der fortsat kan fremstilles en protese under de samme forudsætninger som tidligere.

Tryg fandt desuden fortsat, at de knækkede tænder ikke kan henføres til behandlingen, men derimod til grundlidelsen slid og tænderskæren på svækkede tænder.

Der er derfor ikke grundlag for at genoptage sagen. 

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelser af 26. april og 19. november 2019 med de af Tryg anførte begrundelser.

Nævnet finder, at patientens nuværende behandlingsbehov med overvejende sandsynlighed ikke er en følge af den udførte protesebehandling, da det fremgår af journalen, at patienten siden 2012 har haft behov for behandling svarende til det nuværende. Der er således tale om udskudt behandling, hvilket ikke er en skade i lovens forstand.

Nævnet finder således, at det forhold, at tænderne 4- og -5 knækkede, ikke er en følge af den udførte protesebehandling, men er en følge af tændernes grundlidelse, generel svækkelse.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.