4256/19

Skadetype: Ingen skade / afvisning
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Tandbevarende behandling - Krone

Beskrivelse:

Behov for nye kronebehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Behov for nye kronebehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 65-årig mand, der den 11. april 2016 fik cementeret metalkeramikkroner på tænderne 2,1-1,2,3. Den 19. maj 2016 blev der cementeret nye kroner på tænderne 1-1, mens der den 8. juni 2016 blev cementeret nye kroner på tænderne 2-2. Ifølge journalen fra den 2. august 2016 blev kronen på tanden 1- pudset. Den 17. november 2016 blev det noteret, at patienten syntes, at kronerne på tænderne 2,1-1,2 var ru. Der blev herefter pudset og fjernet bløde belægninger. Den 21. november 2013 blev tænderne 3-3 præpareret til kroner, ligesom der blev taget aftryk. Kronerne blev herefter cementeret på tænderne 3-3 den 28. november 2016. Ifølge journalen fra den 29. november 2016 var patienten ikke tilfreds med farven på kronerne 3-3, hvorfor kronerne blev fjernet den 30. november 2016. Der blev herefter cementeret nye kroner på tænderne 3-3 den 23. december 2016.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til nye kroner samt godtgørelse for varigt mén. 

1. instans afgørelse:

I brev af 26. oktober 2019 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at hele behandlingsforløbet hos tandlægen er udført i overensstemmelse med erfaren specialiststandard.

Tryg fandt herefter, at selv om behandlingen muligvis ikke har opfyldt patientens forventninger til resultatet, kan behandlingen på det foreliggende grundlag laves om under samme forudsætninger som den oprindelige behandling. Det betyder, at patienten kan få nye kroner på tænderne 3,2,1-1,2,3, uden at det vil have en negativ påvirkning af patientens tænder eller forringelse af tandstatus.

Tryg fandt derfor, at det forhold, at patienten skal have foretaget denne behandling, ikke i sig selv er en skade i lovens forstand. Manglende succes af en behandling udgør ikke en erstatningsberettigende skade. Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter KEL som følge af behandlingen hos tandlægen.

Spørgsmål om eventuel tilbagebetaling af honorar for den første behandling eller omgørelse af den tidligere udførte behandling er en sag mellem patienten og den tandlæge, der udførte behandlingen. Ved uenighed kan sagen indbringes for Styrelsen for Patientklager. 

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 26. oktober 2019 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at kronebehandlingerne regio 3,2,1-1,2,3 har kunnet laves om under samme forudsætninger som forud for de oprindelige kronebehandlinger. Det forhold, at en behandling skal laves om, er ikke i sig selv en skade i henhold til loven.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

For så vidt angår patientens eventuelle krav om tilbagebetaling af honorar for de udførte kronebehandlinger, skal nævnet henvise patienten til at gøre patientens krav gældende over for den tandlæge, der udførte behandlingerne, da nævnet ikke har kompetence til at træffe afgørelse herom. Ved uenighed kan sagen indbringes for Styrelsen for Patientklager.