Skip to content

4347/20

Skadetype: Manglende diagnostik - Caries
Afgørelsetype: Under 1000 kr.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Mangelfuld diagnostik - Caries

Beskrivelse:

Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang – under 1.000 kr. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang – under 1.000 kr. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 71-årig kvinde, der den 25. februar 2016 fik behandlet tanden 6- med en plastfyldning, da den tidligere fyldning var knækket. Den 6. april 2016 blev der udført en grundundersøgelse med optagelse af bite wings. I den forbindelse blev der noteret tandkødsbetændelse, udført tandrensning og forebyggelse. Desuden blev tænderne 6+6 tandrodsrenset. Den 27. april 2017 blev der noteret flere defekte fyldninger samt caries i tænderne 6+6, som var behandlingskrævende. Desuden var der behov for kronebehandling af tænderne 6-6. Der blev endvidere konstateret generelt tandkødsbetændelse og meget tandsten, og der var derfor et akut behov for parodontitis-behandling. Patienten blev derfor informeret om sygdommen parodontitis og behandling herefter. Der blev herefter udført undersøgelse, diagnostik og behandling af parodontitis ved tandplejer den 22. maj 2017 inkl. forebyggelse. Den 13. juni 2017 blev tanden 6+ præpareret til krone, og det blev i den forbindelse noteret, at tanden i forvejen var meget restaureret og med dybe cariesangreb. Patienten blev derfor informeret om, at der var risiko for, at tanden ville få behov for rodbehandling. Kronen blev herefter cementeret på tanden 6+ den 29. juni 2017, mens tænderne 6- og 4+ blev behandlet med plastfyldninger. Patienten henvendte sig med gener i form af temperaturfølsomhed i tanden 6+ den 25. juli 2017. Der blev derfor taget røntgen og aftalt rodbehandling af tanden.

Patienten søger nu om erstatning for alle fejlbehandlingerne.

1. instans afgørelse:

I brev af 17. februar 2020 traf Tryg afgørelse om, at patientens erstatning ikke overstiger minimumsgrænsen på 1.000 kr.

Tryg fandt i den forbindelse, at de har bedt patienten om at indsende behandlings-overslag eller regning på den godkende rodbehandling af tanden 6+, og at patienten er blevet oplyst om, at hvis hun ikke vendte tilbage senest den 15. januar 2020, ville sagen blive afgjort på det foreliggende grundlag. Patienten har i brev af 12. december 2019 oplyst, at patienten ikke har fået tanden 6+ rodbehandlet, og hun gav udtryk for, at hun heller ikke ønsker denne behandling udført, da det vil ødelægge tanden. Desuden har patienten oplyst, at hun har sendt de regninger ind, som hun ønsker vurderet i relation til tandskaden.

Tryg fandt herefter, at de modtagne regninger omhandler behandling af tanden 6+ med henholdsvis tandrodsrensning (parodontosebehandling) samt plastisk opbygning og krone.

Tryg fandt derfor, at der ikke kan ydes erstatning for udgifterne til parodontose-behandling og krone på tanden 6+, da der er tale om behandlinger udført med årsag i tandens forudbestående grundlidelse, og som derfor ikke havde været undgået, selv om hul-angrebet i tanden 6+ var blevet diagnosticeret den 6. april 2016 i stedet for den 29. juni 2017.

Tryg fandt således, at med årsag i den anerkendte tandskade kan der maksimalt godkendes udgiften til plastisk opbygning af tanden 6+, idet hulangrebet i tanden kunne have været mindre, dersom det var diagnosticeret og udbedret tidligere. Denne behandling har imidlertid alene medført en udgiftsforøgelse på 400 kr., hvoraf patienten i øvrigt har fået en del af beløbet refunderet fra Sygeforsikringen Danmark. Det betyder, at patientens erstatning som følge af den anerkendte tandskade ikke overstiger minimumsgrænsen 1.000 kr. Der kan derfor ikke komme erstatning til udbetaling fra Tryg.

I øvrigt fandt Tryg, at patienten ikke var berettiget til yderligere erstatning og/eller godtgørelse.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 17. februar 2020.

Indledningsvist bemærker nævnet, at de fremsendte regninger omhandler behandling af tanden 6+ med henholdsvis tandrodsrensning (parodontosebehandling) samt plastisk opbygning og krone.

Nævnet finder, at der alene kan tilkendes erstatning for udgifter til rodbehandling af tanden 6+, da den forsinkede diagnostik af caries kan have medført behov herfor jf. Trygs afgørelse af 16. marts 2019. Hvis der alligevel ikke er behov for rodbehandling af tanden, er der ikke sket en skade som følge af den udførte tandbehandling, da de afholdte udgifter alene svarer til de behandlinger, der under alle omstændigheder skulle have været udført som følge af grundlidelserne caries og parodontitis.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at erstatningen ikke ses at overstige minimumsgrænsen på 1.000 kr.

For så vidt angår de øvrige tænder fremgår det, at Tryg i afgørelsen af 16. marts 2019 har truffet afgørelse herom. Da patienten ikke umiddelbart har anket denne afgørelse inden for fristen på 3 måneder, har nævnet derfor ikke taget stilling til de øvrige tænder.