4361/20

Skadetype: Varia - Infektion
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Tandbevarende behandling - Krone

Beskrivelse:

Kronebehandling og efterfølgende behov for rodbehandling og ny krone. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Kronebehandling og efterfølgende behov for rodbehandling og ny krone. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 54-årig kvinde, der i perioden fra 9. november 2015 til 24. januar 2018 fik behandlet tanden -6 flere gange på grund af knækket inderflade på tanden. Det blev herefter aftalt, at tanden skulle kronebehandles, hvorfor tanden blev præpareret til krone den 26. januar 2018. Den 6. februar 2018 blev der påbegyndt rodbehandling af tanden på grund af smerter. Da patienten fortsat havde smerter den 7. februar 2018, blev der ordineret penicillin. Den 12. februar 2018 blev rodbehandlingen fortsat, og den 20. februar 2018 blev rodbehandlingen afsluttet med rodfyldning og cementering af krone på tanden. Ifølge journalen fra den 17. maj 2018 havde patienten igen gener fra tanden, og den 18. juni 2018 blev kronen fjernet, hvorefter der blev cementeret en midlertidig krone på tanden. Den 3. august 2019 blev der igen påbegyndt rodbehandling af tanden og efter flere seancer blev rodbehandlingen afsluttet med nye rodfyldninger den 8. maj 2019. Efterfølgende blev der den 15. maj 2019 cementeret en ny krone på tanden. Patienten skiftede efterfølgende tandlæge, hvor der den 12. september 2019 blev taget røntgen, som fandtes at vise rodfyldningsoverskud igennem bageste rodspids, knækkede rodfile i forrest rod, opløsning af rodspidsknogle og mulig skævboring i roddelingspunktet.

Patienten søger nu om erstatning for dårligt udført arbejde omkring rodbehandling/ krone samt godtgørelse for varigt mén på grund af konstante smerter.

1. instans afgørelse:

I brev af 14. marts 2020 traf Tryg afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

Tryg fandt, at patienten med overvejende sandsynlighed er blevet påført en skade i form af behov for kirurgisk rodbehandling af tanden -6 som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at røntgen fra 6. februar 2018 viser, at tanden -6 har meget usynlige, tilkalkede rodkanaler, og at den første rodbehandling er foretaget med for korte rodfyldninger. Desuden blev den første rodbehandling gjort om fra den 3. august 2018 til 8. maj 2019, hvor den bageste rodfyldning går igennem rodspidsen og ud i knoglen, og de forreste rodfyldninger er for korte. Endvidere er det usikkert, om der er knækket en rodfil i den forreste rod, idet noget har forhindret rodfyldning til rodspidsen.

Tryg fandt herudover, at der fortsat var symptomer fra tanden -6 i september 2019, og at røntgen fra 12. september viser synlig betændelsesreaktion i rodspidsknoglen.

Tryg fandt herefter, at rodfyldningsoverskuddet og blokeringen i den forreste rod med overvejende sandsynlighed er årsag til, at betændelsestilstanden ikke er helet, hvilket har medført behov for kirurgisk rodbehandling af tanden -6.

Tryg fandt derfor, at erfaren specialiststandard havde været, at der var foretaget en nøjagtig fastlæggelse af rodkanalens længde med røntgen og/eller elektronisk længdemåling, forberedelse og placering af en kalibreret rodfyldnings point i den fastlagte rodkanals længde og uden udpresning af rodfyldningspasta eller rodfyldningspind. Desuden havde erfaren specialiststandard været at rodfylde de snævre og tilkalkede rodkanaler til rodspidserne. Dette kunne være sket ved en skånsom oplukning af tandens nervekammer og kanalindgange ved en tragtformet adgang, hvorved krumme kanaler rettes ud. Med en velsmurt fil kunne en mekanisk udrensning være gennemført uden instrumentbrud. Herefter kunne rodkanalerne være rodfyldt tæt, hvorefter rodspidsknoglen kunne være helet. Herved havde behovet for kirurgisk rodbehandling af tanden -6 med overvejende sandsynlighed været undgået.

Patienten er derfor berettiget til erstatning for udgifterne til kirurgisk rodbehandling af tanden -6. 

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 14. marts 2020 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at kronebehandlingen af tanden -6 kan laves om under samme forudsætninger som forud for den oprindelige kronebehandling. Det forhold, at en behandling skal laves om, er ikke i sig selv en skade i lovens forstand. Der kan derfor ikke tilkendes erstatning for udgifterne hertil.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1. Desuden tiltrædes erstatningens omfang.