4290/19

Skadetype: Bidfunktionsgener
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Mangelfuld diagnostik - Af tandstillingsfejl

Beskrivelse:

Ej mangelfuld diagnostik og behandling af tandstillingsfejl. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Ej mangelfuld diagnostik og behandling af tandstillingsfejl. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 22-årig kvinde, der den 11. oktober 2007 blev undersøgt af en specialtandlæge med henblik på vurdering af et eventuelt tandreguleringsbehov. I den forbindelse blev det vurderet, at der ikke var grundlag for at tilbyde patienten tandreguleringsbehandling. Ved et almindeligt tandeftersyn den 1. april 2011 blev der konstateret mindre tandstillingsfejl i form af lige bid ved +5/-6. Den 1. november 2012 blev patienten henvist til en fornyet tandreguleringsundersøgelse, som blev foretaget den 18. februar 2013. I den forbindelse blev der fundet ikke-behandlingskrævende slid af fortænderne i over- og underkæben, og at der ikke var grundlag for at tilbyde tandreguleringsbehandling. Ifølge journalen fra den 3. februar 2014 blev der tilbudt en fornyet undersøgelse af tandstillingen. Det fremgår dog ikke, om tilbuddet blev accepteret. Den 17. marts 2014 blev det noteret, at patienten havde fået beslebet sine tænder hos anden tandlæge for at afhjælpe tandstillingen. Ved den afsluttende undersøgelse den 20. oktober 2015 blev der ikke journalført slidskader eller tandstillingsafvigelser. Efterfølgende er patienten blevet undersøgt af anden tandlæge med henblik på opstart af tandreguleringsbehandling med invisalign og senere opbygning af tænder med slid.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til den skadesudbedrende tandreguleringsbehandling.

1. instans afgørelse:

I brev af 15. oktober 2019 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om patientforsikring § 1, stk. 1, jf. § 2, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at der er foretaget tandreguleringsvisitation ved to lejligheder: 11. oktober 2007 og 18. februar 2013. Der blev ved visitationen den 18. februar 2013 konstateret slid af fortænder i både overkæbe og underkæbe. Der blev ikke fundet behandlingsindikation for dette, og ved afsluttende undersøgelse den 20. oktober 2015 blev der ikke noteret slidskader eller tandstillingsafvigelser.

Tryg fandt videre, at en tandstilling er dynamisk og vil ændre sig med tiden – også efter 18-års alderen. Derfor oplever nogle, at tandstilling kan udvikle sig på en ugunstig måde, så tandreguleringsbehandling senere i livet kan være begrundet. Patienten har indhentet et tandreguleringstilbud den 28. januar 2019, hvilket er mere end 3 år efter udskrivningen fra tandlægen.

Tryg fandt derfor, at da der ved den afsluttende undersøgelse hos tandlægen ikke blev fundet tandslid eller tandstillingsfejl, er behovet for tandregulering med overvejende sandsynlighed opstået efter patientens behandlingsforløb blev afsluttet.

Tryg fandt dermed, at det forhold, at patienten nu skal have en tandreguleringsbehandling skyldes forhold ved kæbens naturlige anatomi og vil alene være en behandling af patientens eventuelle grundlidelse. At patienten selv skal bekoste udgiften hertil, er alene et økonomisk tab, hvilket ikke i sig selv er en skade i lovens forstand.

Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter behandling hos tandlægen. 

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 15. oktober 2019 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at det ikke er overvejende sandsynligt, at der var en behandlingskrævende tandstillingsfejl i den periode, hvor patienten konsulterede den kommunale tandpleje.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.