4317/20

Skadetype: Nerveskade - Flere nerver
Afgørelsetype: Tålereglen – PFL § 2.1.4/KEL § 20.1.4
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Tandbevarende behandling - Fyldning

Beskrivelse:

Fyldningsbehandling med efterfølgende nerveskader til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Fyldningsbehandling med efterfølgende nerveskader til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 17-årig pige, der den 28. august 2017 fik renboret tanden 7- på grund af caries. I den forbindelse blev der lagt en lokalbedøvelse med Dentocain, og tanden blev behandlet med en fyldning. Patienten kontaktede tandlægen igen den 30. august 2017, da hun havde fået føleforstyrrelser i tungen og læben efter den udførte behandling. Efterfølgende var patienten til gentagne konsultationer, hvor udviklingen af føleforstyrrelserne blev observeret. Ifølge journalen var der mindre ændringer i føleforstyrrelserne på indersiden af underkæbens kindtænder og højre side samt tungens siderand i højre side. Efterfølgende har patienten været til en neurosensorisk undersøgelse.

Patienten søger nu om godtgørelse for varigt mén på grund af følelsesløsheden.

1. instans afgørelse:

I brev af 6. november 2019 traf Tryg afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 4.

Tryg fandt, at behandlingen hos tandlægen er udført i overensstemmelse med, hvad der efter tandlægefaglig videnskab og erfaring har været det bedst mulige i situationen. Patientens behandling har således været i overensstemmelse med erfaren specialist-standard på det pågældende område.

Tryg fandt i den forbindelse, at der var grundlag for at behandle tanden 7- på grund af hul i tanden. Som smertelindring blev der anlagt lokalbedøvelse, som ses at være anlagt efter gældende retningslinjer. Den opståede komplikation i form af nerveskade vurderes således at være en hændelig komplikation til et i øvrigt korrekt udført indgreb. Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter KEL § 20, stk. 1, nr. 1.

Tryg fandt dog, at skaden i form af nerveskade efter behandling for hul er en sjælden komplikation (under 2%) i forbindelse med en sådan behandling.

Tryg fandt videre, at behandlingsskaden i form af nerveskade, som har medført nuværende gener i form af føleforstyrrelser er relativt alvorlige i forhold til den grundsygdom, hul i tanden, som patienten blev behandlet for. I den forbindelse har Tryg lagt vægt på, at der var tale om et ukompliceret indgreb, som ikke normalt medfører varige gener.

Tryg fandt derfor, at patientens nuværende gener som følge af behandlingsskaden er mere omfattende, end hvad patienten med rimelighed må tåle set i forhold til grundlidelsen.

Patienten er derfor berettiget til erstatning efter KEL § 20, stk. 1, nr. 4.

Tryg fandt herefter, at patienten som følge af behandlingsskaden har et varigt mén på 12% i henhold til Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel.

Ved vurderingen heraf har Tryg lagt vægt på oplysningerne i den indhentede neurosensoriske erklæring, hvor der fremgår subjektive gener i form af nedsat følsomhed (næsten mistet følelse) svarende til kindens slimhinde i højre side samt tungens siderand i højre side. Der forekommer desuden ”sovende” og ”kløende” fornemmelse i disse regioner, ændret smagsopfattelse, samt daglig påvirkning af patientens tyggefunktion. Der er ingen smerter, med undtagelse af, at når patienten bider sig selv, og hun er påvirket i middelgrad (5 på VAS-score). Objektivt er der konstateret overensstemmelse mellem patientens oplyste gener og undersøgelsesfund. Der ses permanent føleforstyrrelse og ændret føleevne/ smagsevne, men ikke manglende, svarende til to nerver (buccalis og lingualis) i højre side. Patienten oplever smerter, når hun bider sig i kinden, men ikke ved berøring.

Tryg fandt herefter, at godtgørelsen for varigt mén beløber sig til 107.820 kr. samt renter på i alt 2.170 kr. Den samlede godtgørelse udgør herefter 109.990 kr.

I øvrigt fandt Tryg, at der ikke var grundlag for yderligere erstatning og/eller godtgørelse.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 6. november 2019 med den af Tryg anførte begrundelse.

Efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel punkt A.1.4.2. vurderes væsentlige føleforstyrrelser ved nerveskader som den foreliggende til 10-15% mén. Med udgangspunkt i den neurosensoriske undersøgelse, der viser en betydelig følenedsættelse, er nævnet enig med Tryg i, at méngraden skal fastsættes til 12%. De øvrige ubehagssymptomer er ikke af en sådan karakter eller omfang, at der er grundlag for at fravige dette udgangspunkt.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 4. Desuden tiltrædes erstatningens størrelse og omfang.