Skip to content

4444/20

Ankenævnsafgørelsen: Ankefrist udløbet

Beskrivelse:

Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.

Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet kan ikke behandle patientens anke.

Ifølge § 3, stk. 1 i bekendtgørelse om henlæggelse af behandling af sager efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning og Tandskadeankenævnet kan en afgørelse fra Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning (Tryg) ankes inden 3 måneder efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Dette fremgår tillige af ankevejledningen i Trygs afgørelse af 17. marts 2020. Da patientens anke først er modtaget den 24. juni 2020, er ankefristen overskredet med 7 dage. I den forbindelse bemærkes det, at patientens tandlæges anke, som der ikke forelå fuldmagt til, er modtaget den 22. juni 2020, hvilket ligeledes er efter ankefristens udløb.

Der ses ikke at foreligge oplysninger, som giver grundlag for at dispensere fra ankefristen og behandle anken.

Tandskadeankenævnet afviser derfor patientens anke, der er indgivet for sent.