4414/20

Skadetype: Ingen skade / afvisning
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Tandbevarende behandling - Bro

Beskrivelse:

Den udførte brobehandling og efterfølgende behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Den udførte brobehandling og efterfølgende behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 85-årig kvinde, der ifølge journalen fra den 23. maj 2018 blev informeret af egen tandlæge om behandlingsmulighederne vedrørende tænderne 3+,1+,+1,+2 og +3. Behandlingsmulighederne var enten behandling med en bro, behandling med en udvidelse af den eksisterende unitor-protese eller udtrækning af alle tænderne med fremstilling af en ny hel overkæbeprotese. Den 22. juni 2018 blev behandlingsmulighederne igen drøftet med deltagelse af patientens søn. Ifølge journalen fra den 2. juli 2018 var patienten blevet i tvivl, om hun ønskede brobehandling, og den 3. juli 2018 blev det aftalt at vente med behandlingen. Ifølge journalen fra den 26. februar 2019 blev der udskrevet et overslag på behandling, og den 18. marts 2019 blev tanden +3 rodbehandlet. Den 19. marts 2019 blev tænderne 3+,1+ og +1 behandlet med stift og plastfyldninger på grund af tandfraktur. Desuden blev der præpareret samt taget aftryk til bro i regionen og fremstillet en midlertidig bro. Den 4. april 2019 blev der taget nyt aftryk til broen, og den 12. april 2019 afbrød patienten behandlingen hos tandlægen. Den 25. april 2019 noterede egen tandlæge, at der var påbegyndt brobehandling hos anden tandlæge, som var blevet afbrudt. Ifølge journalen ønskede patienten resttænderne 3+,1+,+1,+2,+3 og +4 fjernet og erstattet med en hel overkæbeprotese. Den 13. maj 2019 blev patienten informeret om, at der godt kunne udføres brobehandling. Ifølge journalen var patienten godt klar over det, men kunne ikke overskue det. Resttænderne blev derfor trukket ud den 3. juli 2019, og der blev herefter fremstillet en hel overkæbeprotese.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til protese, godtgørelse for varigt mén samt svie og smerte.

1. instans afgørelse:

I brev af 30. april 2020 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at patienten den 23. maj 218 blev informeret om behandlingsmulighederne for tænderne 3+,1+,+1,+2,+3 og +4, og der blev herefter indledt brobehandling af tænderne den 19. marts 2019. Desuden afbrød patienten denne behandling den 12. april 2019.

Tryg fandt videre, at tænderne 3+,1+,+1,+2,+3 og +4 blev fjernet ved anden tandlæge den 3. juli 2019 og blev erstattet med en hel overkæbeprotese.

Tryg fandt herefter, at behandlingen er sket i overensstemmelse med erfaren specialiststandard og at patienten frivilligt på informeret grundlag selv valgte at afbryde brobehandlingen og i stedet valgte at få tænderne fjernet og erstattet med en hel overkæbeprotese.

Tryg fandt dermed, at den anmeldte behandling ikke har haft negative konsekvenser for tænderne, og at der ikke er sket en erstatningsberettigende og behandlingsudløst skade.

Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter behandling hos tandlægen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 30. april 2020 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at behandlingen har været bedst mulig under de givne omstændigheder, og at patienten selv valgte at afbryde den påbegyndte behandling med bro. Efterfølgende har patienten fået fjernet de resterede tænder og isat en protese. Den udførte brobehandling har derfor ikke med overvejende sandsynlighed medført en skade i henhold til loven.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.