4302/20

Skadetype: Nerveskade
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Tandbevarende behandling - Fyldning

Beskrivelse:

Fyldningsbehandling og føleforstyrrelser. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Fyldningsbehandling og føleforstyrrelser. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 57-årig kvinde, der den 13. september 2018 fik taget røntgen af tænderne 7,6,5-. I den forbindelse blev det bl.a. noteret, at der var rodspidsbetændelse på tanden 5-, hvorfor patienten blev anbefalet rodbehandling af tanden. Tanden 7- blev herefter behandlet med en midlertidig fyldning på grund af caries. Patienten henvendte sig igen dagen efter på grund af kraftige smerter fra tanden 5-. Ifølge journalen oplyste patienten, at der var manglende følelse ud for tanden 5-, som var kommet om morgenen. Tandlægen fandt i den forbindelse, at det kunne være rodspidsbetændelsen på tanden 5-, som pressede på underkæbenerven. Der blev derfor påbegyndt rodbehandling med oplukning samme dag samt ordineret antibiotika. Den 26. september 2018 var der fortsat føleforstyrrelse svarende til tandkødet på ydersiden af underkæben ud for tanden 5-. Der blev derfor taget røntgen, og det blev igen vurderet, at årsagen var rodspidsbetændelsen, der trykkede på underkæbenerven. Den 10. oktober 2018 blev der foretaget rodskylning og udrensning, og den 17. oktober 2018 blev tanden rodfyldt. Ifølge journalen var der stadig nedsat følelse i området, dog med lidt mere liv. Ifølge journalen fra den 2. november 2018 var det blevet lidt bedre med følelsen, men der var stadig noget følelsesløshed i læben. Efterfølgende skiftede patienten tandlæge, som den 13. februar 2019 noterede, at der var nedsat følesans svarende til underlæben i højre side samt svarende til tandkødet på underkæbens yderside ud for tænderne 4,3-. Der blev herefter taget røntgen. Ifølge journalen fortsatte patienten med at have føleforstyrrelsen i underlæben og hagen.

Patienten søger nu om godtgørelse for varigt mén som følge af daglige smerter og følelsesløshed.

1. instans afgørelse:

I brev af 9. december 2019 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at røntgen den 13. september 2018 dokumenterer rodspidsbetændelse på tanden 5-, samt en ekstremt tæt kontakt mellem rodspidsbetændelsen og underkæbenerven. Den 14. september 2018 oplyste patienten, inden rodbehandlingen blev påbegyndt, at der var føleforstyrrelse ud for tanden 5-, og at den var startet samme morgen. Patienten oplyste desuden, at der ikke var nogen føleforstyrrelse, da lokalbedøvelsen anlagt dagen forinden ophørte.

Tryg fandt videre, at røntgen den 26. september 2018 dokumenterer, at rodbehandling af tanden 5- var indledt, og røntgen af den 17. oktober 2018 dokumenterer et rodinstrument i tanden 5-. Dog har rodinstrumentet ikke gennembrudt rodspidsen. Desuden dokumenterer røntgen den 13. februar og den 12. juli 2019, at der fortsat er rodspidsbetændelse på tanden 5-.

Tryg fandt herefter, at føleforstyrrelsen svarende til underlæben og hagen samt området ud for tanden 5- ikke har årsag i behandling af tanden 5-, men har med overvejende sandsynlighed årsag i rodspidsbetændelsen svarende til tanden 5-. Dette dokumenteres af røntgen den 13. september 2018, der viser meget tæt kontakt mellem betændelsesprocessen på tanden 5- og underkæbenerven.

Tryg fandt videre, at betændelsen på tanden 5- skyldes hul i tanden, som er opstået på grund af bakteriedannelse opstået som følge af patientens kost og mundhygiejne og følgetilstande hertil.

Tryg fandt dermed, at det forhold, at betændelsen presser mod underkæbenerven og dermed skaber en føleforstyrrelse, med overvejende sandsynlighed skyldes forhold ved patienten selv og ikke behandlingen hos tandlægen.

Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter behandling hos tandlægen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 9. december 2019, som anført nedenfor.

Nævnet finder efter en nærmere gennemgang af sagens akter, at det ikke er overvejende sandsynligt, at den udførte behandling af tanden 5- den 13. september 2018 er årsagen til patientens gener. I den forbindelse har nævnet lagt vægt på, at der i journalen er beskrevet, at patienten efter behandlingen den 13. september 2018 af tanden 7- havde normal følesans, efter bedøvelsen havde fortaget sig, og at føleforstyrrelsen først blev bemærket den følgende morgen, hvor der var opstået smerter i tanden 5- som følge af betændelse.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.