4465/20

Skadetype: Ingen skade / afvisning
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Tandbevarende behandling - Krone

Beskrivelse:

Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 62-årig kvinde, der den 13. september 2016 fik præpareret tanden 7- til en krone. Den 26. september 2016 blev der cementeret en metal-keramisk korne på tanden og det blev noteret, at regningen blev sendt til forsikringen, da der var tale om en forsikringssag. Efterfølgende henvendte patienten sig til en ny tandlæge den 8. april 2019 på grund af tandpine ved tanden +6. I den forbindelse blev der bl.a. taget røntgen. Ved undersøgelse den 29. november 2019 blev der igen taget røntgen, og det blev noteret, at kronen på tanden havde en dårlig kanttilslutning. Det blev derfor aftalt efterfølgende, at der skulle laves en ny krone.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til en ny krone. 

1. instans afgørelse:

I brev af 8. juli 2020 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at såfremt der skal være sket en skade i form af en fysiologisk skade af patientens tænder og ikke alene et økonomisk krav, som f.eks. en omgørelse af en allerede udført behandling. Derudover fremgår det, at tanden 7-’s krone blev lavet med et udhæng, hvilket kan give usikkerhed om kronens tæthed og muligheden for at renholde omkring denne krone/tand. Derfor stiller ny tandlæge det også klart, at der bør blive lavet en ny krone på tanden 7-.

Tryg fandt herefter, at selv om behandlingen muligvis ikke har opfyldt patientens forventninger til resultatet, kan behandlingen på det foreliggende grundlag laves om under samme forudsætninger som den oprindelige behandling. Det betyder, at patienten kan få lavet en ny krone på tanden 7- på selvsamme præmisser som tidligere kroneudfærdigelse, uden at det vil have en negativ påvirkning af patientens tænder eller forringelse af tandstatus.

Tryg fandt derfor, at det forhold, at patienten skal have foretaget denne behandling igen, ikke i sig selv er en skade i lovens forstand. Manglende succes af en behandling udgør ikke en erstatningsberettigende skade. Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter KEL som følge af behandlingen hos tandlægen.

Spørgsmål om eventuel tilbagebetaling af honorar for den første behandling eller omgørelse af den tidligere udførte behandling er en sag mellem patienten og den tandlæge, der udførte behandlingen. Ved uenighed kan sagen indbringes for Styrelsen for Patientklager, eller der kan indledes civilt søgsmål mod tandlægen. Patienten skal dog være opmærksom på, at der ved klage til Styrelsen for Patientklager gælder en klagefrist på 2 år fra det tidspunkt, hvor patienten kendte eller burde kende til forholdet og 5 år fra det tidspunkt, hvor den påklagede behandling blev udført.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 8. juli 2020 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at kronen på tanden 7- kan laves om under samme forudsætninger som forud for den oprindelige kronebehandling. Det forhold, at en behandling skal laves om, er ikke i sig selv en skade i lovens forstand.

Nævnet tiltræder således Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

For så vidt angår patientens eventuelle krav om tilbagebetaling af honorar for den oprindelige udførte kronebehandling skal nævnet henvise patienten til at anmelde sine krav til Styrelsen for Patientklager, da nævnet ikke har kompetence til at træffe afgørelse herom.