4473/20

Skadetype: Skade på rod - Knækket rodfil
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Rodbehandling

Beskrivelse:

Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand som følge af rodspidsbetændelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand som følge af rodspidsbetændelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 56-årig kvinde, der den 2. juni 2010 fik slebet på tanden +6, da den var øm. Ifølge journalen fra den 20. februar 2014 var tanden knækket, og der blev derfor lavet en plastfyldning. Patienten blev i den forbindelse anbefalet en krone på tanden. Den 23. oktober 2017 blev der taget røntgenbillede af tanden, som fandtes at vise en dyb fyldning samt rodspidsbetændelse på tanden. Det blev noteret, at patienten igennem flere år havde oplevet en fistel ud fra tanden. Patienten blev derfor anbefalet rodbehandling af tanden. Der blev herefter indledt rodbehandling af tanden den 9. november 2017, og i den forbindelse knækkede der en rodfil i den forreste, kindvendende rodkanal. Desuden blev der taget røntgen af tanden. Den 20. november 2017 blev rodkanalerne skyllet, og den 29. november 2017 blev tanden rodfyldt i tre kanaler. Desuden blev der taget røntgen. Ved eftersyn den 3. maj 2018 oplyste patienten, at der havde været hævelse ved tanden i julen. Der blev taget røntgenbillede, som fandtes at vise omfattende rodspidsbetændelse på alle tre rødder. Patienten blev derfor anbefalet kirurgisk behandling af tanden, men ønskede i stedet antibiotika behandling. Efterfølgende blev der sendt sms den 23. oktober 2018, den 18. februar 2019, den 24. juni 2019 og den 15. oktober 2019 med henblik på indkaldelse til eftersyn. Patienten kontaktede imidlertid først tandlægen den 8. januar 2020 på grund af smerter fra tanden. Ved undersøgelse den 9. januar 2020 blev der konstateret en tandbyld ud for den ganevendende rod. Patienten blev derfor henvist til vurdering af kirurgisk behandling. Den 4. februar 2020 foretog anden tandlæge en CBCT-scanning, som fandtes at vise rodspidsbetændelse på samtlige rødder af tanden. Desuden havde betændelsen forbindelse til nabotanden og kontakt til bihulen, og der var opløsning af den forreste knoglekarm. Patienten blev anbefalet udtrækning af tanden, da den fandtes ikke at være bevaringsværdig. Tanden er efterfølgende blevet trukket ud.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til den skadesudbedrende behandling.

1. instans afgørelse:

I brev af 5. maj 2020 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.
Tryg fandt i den forbindelse, at tanden +6 blev rodbehandlet den 9. november 2017 på grund af rodspidsbetændelse på tanden jf. røntgenbillede fra den 25. oktober 2017. Tænder rodbehandles ofte på grund af rodspidsbetændelse.

Tryg fandt videre, at der i forbindelse med rodbehandlingen den 9. november 2017 knækkede en rodfil i den forreste-kindvendende rodkanal. Dette dokumenteres på røntgenbillede af samme dato.

Tryg fandt desuden, at patienten den 3. maj 2018 blev anbefalet kirurgisk behandling af tanden, men patienten valgte at afslå behandlingen. Patienten blev efterfølgende indkaldt fire gange på sms i perioden den 23. oktober 2018 til den 15. oktober 2019. Tanden fremstår ubehandlet i denne periode, og patienten henvendte sig først til tandlægen igen den 8. januar 2020 på grund af smerter fra tanden.

Tryg fandt herefter, at på røntgenbillede fra den 3. maj 2018 fremstod tanden +6 behandlingskrævende med omfattende rodspidsbetændelse omkring samtlige rødder. Trods opfordring og fire sms indkald henvendte patienten sig først den 8. januar 2020. Betændelsen havde på dette tidspunkt spredt sig, og tanden var ikke længere bevaringsværdig.

Tryg fandt derfor, at tanden med overvejende sandsynlighed mistes med årsag i grundlidelsen. Patientens grundlidelse beskriver forhold ved patienten eller tanden selv, som ikke skyldes den anmeldte skade. Det vil sige, at tanden mistes med årsag i grundlidelsen og ikke som følge af den knækkede rodfil.

Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter behandling hos tandlægen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 5. maj 2020 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at det er overvejende sandsynligt, at tanden +6 mistes som følge af grundlidelsen, rodspidsbetændelse, idet røntgen dokumenterer, at der var betændelse på alle tre rødder, fra før rodbehandlingen blev indledt og frem til tanden mistes. Det forhold, at en behandling ikke lykkedes, er ikke i sig selv en skade i lovens forstand.

Nævnet tiltræder således Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.