4490/20

Ankenævnsafgørelsen: Ankefrist udløbet

Beskrivelse:

Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.

Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet kan ikke behandle patientens anke.

Ifølge § 3, stk. 1 i bekendtgørelse om henlæggelse af behandling af sager efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning og Tandskadeankenævnet kan en afgørelse fra Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning (Tryg) ankes inden 3 måneder efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Dette fremgår tillige af ankevejledningen i Trygs afgørelse af 12. marts 2020. Da patientens anke først er modtaget den 14. august 2020, er ankefristen overskredet med mere end 3 måneder.

Der ses ikke at foreligge oplysninger, som giver grundlag for at dispensere fra ankefristen og behandle anken. Det gælder også med hensyn til patientens oplysning om, at afgørelsen blev væk under flytning. I den forbindelse bemærkes det, at det fremgår af akterne fra Tryg, at afgørelsen blev sendt pr. mail til samme mailadresse, som patienten har benyttet ved sin mail af 14. august 2020 til Tandskadeankenævnet.

Tandskadeankenævnet afviser derfor patientens anke, der er indgivet for sent.