4518/20

Ankenævnsafgørelsen: Ankefrist udløbet

Beskrivelse:

Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.

Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet kan ikke behandle patientens anke.

Ifølge § 3, stk. 1 i bekendtgørelse om henlæggelse af behandling af sager efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning og Tandskadeankenævnet kan en afgørelse fra Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning (Tryg) ankes inden 3 måneder efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Dette fremgår tillige af ankevejledningen i Trygs afgørelse af 16. april 2020. Da patientens anke først er modtaget den 2. september 2020, er ankefristen overskredet med ca. 7 uger.

Der ses ikke at foreligge oplysninger, som giver grundlag for at dispensere fra ankefristen og behandle anken. Det gælder også med hensyn til patientens oplysning om, at patienten har sendt anken med post den 10. maj 2020, hvilket aldrig er kommet frem. Det bemærkes, at den, der anker, selv bærer risikoen for, at ankebrevet kommer rettidigt frem.

Tandskadeankenævnet afviser derfor patientens anke, der er indgivet for sent.