4507/20

Skadetype: Skade på rod - Knækket rodfil
Afgørelsetype: Afvist - Andet
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Rodbehandling - Bearbejdning af rodkanal

Beskrivelse:

Knækket rodfil og fjernelse heraf i forbindelse med rodbehandlingen. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Knækket rodfil og fjernelse heraf i forbindelse med rodbehandlingen. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 66-årig mand, der henvendte sig til tandlægen den 18. november 2019 på grund af gener fra tanden 2+. Det blev konstateret, at fyldningen var tabt, og der blev derfor lavet en ny fyldning i tanden. Desuden blev der påbegyndt rodbehandling af tanden, og i den forbindelse knækkede der en rodfil midtvejs i tanden under udrensningen. Der blev taget røntgen, som viste den knækkede rodfil. Tanden blev herefter skyllet med desinficerende væske, og der blev ilagt et midlertidigt indlæg.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til den skadesudbedrende behandling.

I brev af 11. maj 2020 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at der blev indledt rodbehandling af tanden 2+ den 18. november 2019 på grund af smerter fra tanden. Smerter kan være tegn på betændelse.

Tryg fandt videre, at der i forbindelse med udrensningen af tanden den 18. november 2019 knækkede en rodfil midtvejs i tanden. Dette dokumenteres på røntgenbillede af samme dato.

Tryg fandt endvidere, at en knækket rodfil kan fungere som en tilstrækkelig rodfyldning. Dette betyder, at en knækket rodfil ikke i sig selv er en skade i lovens forstand. Dette kræver, at den knækkede rodfil medfører negative konsekvenser for tanden, f.eks. ved at forårsage vedvarende rodspidsbetændelse.

Tryg fandt herefter, at den knækkede rodfil i tanden 2+ med overvejende sandsynlighed kan fjernes grundet dens placering i tanden. Tanden kan herefter rodfyldes, og der kan laves en plastfyldning i tanden.

Tryg fandt dermed, at den knækkede rodfil i tanden ikke på nuværende tidspunkt har medført negative konsekvenser for tanden 2+. Det forhold, at behandlingen muligvis bliver dyrere end forventet, udgør heller ikke en erstatningsberettigende skade.

Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter behandling hos tandlægen.

1. instans afgørelse:

I brev af 25. juni 2020 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er grundlag for at genoptage sagen efter de almindelige forvaltningsretlige regler om genoptagelse.

Tryg fandt, at patientens seneste mail ikke indeholder nye faktiske eller retlige oplysninger i forhold til den anmeldelse/ de oplysninger, som patienten tidligere har sendt. I den forbindelse har Tryg lagt vægt på, at tanden endnu ikke er rodfyldt.

Tryg fandt herefter, at den knækkede rodfil i tanden 2+ med overvejende sandsynlighed kan fjernes grundet dens placering i tanden. Tanden kan herefter rodfyldes som vanligt, og der kan laves en plastfyldning i tanden.

Tryg fandt derfor, at det forhold, at behandlingen muligvis bliver dyrere end forventet, heller ikke udgør en erstatningsberettigende skade. Der er derfor ikke grundlag for at genoptage sagen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 25. juni 2020 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at det er overvejende sandsynligt, at den knækkede rodfil kan fjernes, hvorefter rodbehandlingen kan færdiggøres på vanlig vis. Det forhold, at en behandling bliver dyrere, er ikke i sig selv en skade i lovens forstand.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at sagen ikke kan genoptages.