4529/20

Skadetype: Skade på rod - Knækket rodfil
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Rodbehandling

Beskrivelse:

Knækket rodfile og efterfølgende heling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Knækket rodfile og efterfølgende heling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 58-årig kvinde, der den 31. august 2016 fik taget røntgen af tanden 6-, som fandtes at vise rodspidsbetændelse på tandens forreste rod. Der fandtes derfor indikation for at lave rodbehandlingen om i tanden, og der blev derfor indledt omgørelse af rodbehandlingen den 20. september 2016. I den forbindelse knækkede der en rodfil i tandens forreste ydre rodkanal, hvilket røntgen bekræftede. Rodbehandlingen blev herefter fortsat den 13. oktober 2016, hvor der igen knækket en rodfil, denne gang i tandens forreste, inderste rodkanal. Tanden blev herefter rodfyldt, og der blev taget røntgen. Den 2. juli 2018 blev der taget røntgen af tanden 6-, som fandtes at vise begyndende heling og en mindre rodspidsbetændelse ved den forreste rod. Patienten blev i den forbindelse informeret om, at ophelingen kunne tage op til 4 år, og blev anbefalet kontrolrøntgen 6 måneder senere. Patienten henvendte sig igen den 3. maj 2019 på grund af konstante smerter fra tanden. Der blev konstateret profund furkaturinvolvering samt pocher 4-5 mm. Derudover var der knækket fil og manglende heling efter rodbehandling. Patienten blev derfor anbefalet udtrækning af tanden og erstatning heraf med bro. Den 7. maj 2019 blev der igen taget røntgen af tanden 6-, som fandtes at vise rodspidsbetændelse, som dog var mindre end i 2016. Den 25. juni 2019 blev det noteret i journalen, at patienten blev informeret om, uanset om der blev tilkendt erstatning, ville revision af rodfyldningen være uden omkostninger for patienten.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til den skadesudbedrende behandling.

1. instans afgørelse:

I brev af 14. juli 2020 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at der ved omgørelsen af rodbehandlingen af tanden 6- henholdsvis den 20. september og den 13. oktober knækkede to rodfile i tandens forreste indre samt ydre rodkanal. Desuden blev det den 3. maj 2019 noteret, at der fortsat var manglende heling af rodspidsbetændelsen på tanden.

Tryg fandt herefter, at det er overvejende sandsynligt, at tanden kan bevares ved omgørelse af rodbehandlingen af tandens forreste rod, herunder med fjernelse af de knækkede rodfile.

Tryg fandt dermed, at selv om behandlingen muligvis ikke har opfyldt patientens forventninger til resultatet, kan behandlingen på det foreliggende grundlag laves om under samme forudsætninger som den oprindelige behandling. Det betyder, at patienten kan få omgjort rodbehandlingen af tanden 6-, uden at det vil have en negativ påvirkning af patientens tænder eller forringelse af tandstatus.

Tryg fandt derfor, at det forhold, at patienten skal have foretaget denne behandling, ikke i sig selv er en skade i lovens forstand. Manglende succes af en behandling udgør ikke en erstatningsberettigende skade. Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter KEL som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt videre, at det faktum, at behandlingen bliver dyrere end forventet, heller ikke udgør en skade efter KEL, men alene et økonomisk tab.

Spørgsmål om eventuel tilbagebetaling af honorar for den første behandling eller omgørelse af den tidligere udførte behandling er en sag mellem patienten og den tandlæge, der udførte behandlingen. Ved uenighed kan sagen indbringes for Styrelsen for Patientklager, eller der kan indledes civilt søgsmål mod tandlægen. Patienten skal dog være opmærksom på, at der ved klage til Styrelsen for Patientklager gælder en klagefrist på 2 år fra det tidspunkt, hvor patienten kendte eller burde kende til forholdet og 5 år fra det tidspunkt, hvor det påklagede behandling blev udført.

Såfremt rodfilene mod forventning ikke kan fjernes, og rodbehandlingen af tanden derfor ikke kan laves om, bedes patienten anmode om genoptagelse af sagen. Patienten kan bede om genoptagelse i en periode på 10 år fra skadedatoen den 20. september 2016.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

 

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 14. juli 2020 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at de knækkede rodfile på nuværende tidspunkt ikke har medført en skade, idet røntgen fra 3. juli 2019 viste at betændelsen ved rodspidsen på tanden 6-    er mindre, end den var på rodbehandlingstidspunktet i 2016. Dette tyder derfor på <s> </s>delvis heling efter rodbehandlingen.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Hvis det senere viser sig, at der er behov for yderligere behandling end en omlavning af rodbehandlingen, har De mulighed for at anmode Tryg om at genoptage sagen inden for 10 år, efter at rodfilene knækkede.