4506/20

Skadetype: Nerveskade - Flere nerver
Afgørelsetype: Tålereglen – PFL § 2.1.4/KEL § 20.1.4
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret
Behandling: Tandbevarende behandling - Fyldning

Beskrivelse:

Fyldningsbehandling med efterfølgende nerveskader til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Trygs afgørelse.

Fyldningsbehandling med efterfølgende nerveskader til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en 34-årig kvinde, der ved undersøgelse den 20. november 2018 havde lette smerter i tanden -6 ved spisning. Der blev konstateret dyb caries i tanden, og patienten blev informeret om, at man kunne forsøge med gradvis ekskavering. Der blev herefter lagt lokalbedøvelse i form af 5,6 ml. bedøvelse til hele kindtandsområdet og 3,6 ml lokalt omkring tanden. I den forbindelse blev det noteret, at patienten var svær at bedøve. Efter gradvis ekskavering blev tanden behandlet med en langtidsholdbar midlertidig fyldning. Patienten kontaktede tandlægen telefonisk den 21. november 2018, da tungen stadig sov efter bedøvelsen. Det blev herefter aftalt at se tiden an en uge. Den 29. november 2018 blev det noteret, at patienten ikke havde nogen symptomer fra tanden, men tungen sov stadig, og hun kunne ikke smage noget med venstre side af tungen. Ifølge journalen fra den 12. december 2018 var patienten meget generet af ikke at kunne smage maden og følte ikke, at der var sket forbedring i forhold til heling af nerven. Ved kontrol den 8. januar 2019 oplyste patienten, at tungen sov, og maden smagte ikke af noget. Det blev konstateret, at der var normal følelse i bagerste 1/3 af tungen, sovende fornemmelse i midterste 1/3 af tungen og ingen følelse i yderste 1/3 af tungen.

Patienten søger nu om godtgørelse for varigt mén.

1. instans afgørelse:

I brev af 7. september 2020 traf Tryg afgørelse om, at der er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 4.

Tryg fandt, at patienten med overvejende sandsynlighed er blevet påført en skade i form af nerveskade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at der var grundlag for at udføre selve behandlingen, da der var dybt hul i tanden. Om end mængden af anvendt lokalbedøvelse er større end normalt, så ligger det indenfor grænsen for de gældende retningslinjer. Behandlingen har derfor fulgt erfaren specialiststandard.

Tryg fandt dog, at den påført skade i form af nerveskade på tungenerven er både sjælden og alvorlig set i forhold til patientens grundlidelse, altså det, som patienten blev behandlet for.

Tryg fandt herefter, at patienten som følge af behandlingsskaden har et varigt mén på 8% som følge af skaden på tungenerven jf. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel punkt A.1.4.

Ved vurderingen har Tryg lagt vægt på oplysningerne i den indhentede neurosensoriske erklæring, hvor der bl.a. fremgår subjektive gener i form af nedsat følsomhed med en sovende fornemmelse på venstre side af tungen og et område på hagen. Patienten oplever en ændret smagsevne, patienten har svært ved at styre væske og må ofte bruge sugerør. Patienten bider sig ofte i venstre side af tungen. Objektivt er der konstateret ophørt føle- og smagssans af tungenervens forsyningsområde, hvilket er både tunge og tandkød men ingen smerter eller øget følsomhed. Derudover blev der fundet ophævet følesans især på hudsiden, men der kan registreres både kulde – og varme, og der er ingen smerter.

I den forbindelse fandt Tryg videre, at i perioden fra 20. november 2018 til 8. januar 2019 og på patientens anmeldelse af 12. december 2019 fremgår der alene gener svarende til tungenerven. Først ved den neurosensoriske undersøgelse 13. juli 2020 beskrives der også påvirkning i forsyningsområdet af underkæbenerven i form af ophørt følesans på hage og læbens yderside.

Tryg fandt derfor, at patienten ikke er påført et varigt mén svarende til underkæbenerven som følge af skaden, da der ikke ses at være en dokumenteret tidsmæssig sammenhæng.

Patienten er herefter berettiget til 73.440 kr. i godtgørelse for varigt mén samt renter på 427 kr., i alt 73.867 kr.

I øvrigt fandt Tryg, at patienten ikke var berettiget til yderligere godtgørelse og/eller erstatning.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet ændrer Trygs afgørelse af 7. september 2020, som anført nedenfor.

Nævnet finder, at det er overvejende sandsynligt, at behandlingen af tanden -6 også har forårsaget skade på nervus mentalis/ nervus alveolaris inferior. Der er således sket skade på 2 nervegrene, hvorfor godtgørelsen for varigt mén forhøjes til i alt 10% jf. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel punkt A.1.4.2. I den forbindelse er der lagt vægt på oplysningerne i den neurosensoriske undersøgelse samt Deres beskrivelse af Deres gener.

Sagen hjemvises herefter til Tryg med henblik på endelig opgørelse af godtgørelsen for varigt mén. I den forbindelse anmodes Tryg desuden om at revurdere renteberegningen under henvisning til Højesterets dom afsagt den 4. december 2020 i sag BS-1564/2020-HJR.