#

3150-15

Skadetype: Manglende diagnostik - Caries
Afgørelsetype: Forsinket diagnose – PFL § 3.1/KEL §21.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Mangelfuld diagnostik - Caries

Beskrivelse:

Forsinket diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Forsinket diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 66-årig kvinde, der har konsulteret den behandlende tandlæge igennem mange år, hvor der er foretaget tandeftersyn og tandrensning flere gange årligt. Den 24. juli 1995 blev tanden 4- rodbehandlet på grund af smerter, og den 7. august 1995 blev den behandlet med en stiftkrone. Den 1. november 1996 blev tanden 5- blev rodbehandlet, og den 3. oktober 1997 blev tanden +5 rodbehandlet. Der blev taget røntgen af tanden 6+ den 18. december 1997, og den 24. august 1999 blev tanden 6+ behandlet med en fyldning. Den 16. september 1999 blev der taget røntgen af tanden 4-, mens der blev taget røntgen af tanden +5 den 27. januar 2000 og af tanden 6+ den 13. september 2001. Den 24. marts 2003 blev der udført en behandling med bro på tænderne 6+,3+ med 5+ og regio 4+ som mellemled. Den 17. januar 2005 blev en aftagelig delprotese i overkæben udskiftet med en fast bro på tænderne 1+ og +1 med mellemled +2,+3 og +4 til tanden +5. Den 15. august 2006 blev der taget røntgen af tanden 5-, som herefter blev behandlet med en stiftkrone den 29. september 2006. Den 10. april 2007 blev kronen på tanden 4- recementeret. Den 19. marts 2013 blev der taget røntgen af tanden +5, som viste løsning af broen på tanden samt hul. Patienten fik i den forbindelse ordineret penicillin. Ved den sidste undersøgelse hos tandlægen den 13. juni 2014 blev patienten behandlet med penicillin og tandrodsrensning af tanden +5. Hos ny tandlæge den 10. oktober 2014 fik patienten konstateret hul i tanden +5 samt rodspids-betændelse på tænderne +5,6+,5- og 4-. Der planlægges derfor fjernelse af tanden +5, isættelse af implantater incl. knogleopbygning i området ved +3,+5 samt rekonstruktion af regio +2,3,3,5 med en implantatbåret bro. Endvidere planlægges der rodbehandling af tanden 6+ samt kirurgisk rodbehandling af tænderne 5- og 4- ved en specialtandlæge.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til fjernelse af bropille og ny tand/tænder.

1. instans afgørelse:

I brev af 2. september 2015 traf Codan afgørelse om, at der er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om patientforsikring § 1, stk. 1, jf. § 3, stk. 1 og § 2, stk. 1, nr. 1.

Codan fandt, at behovet for rodbehandling af tanden 6+ skyldes, at tanden forsinket behandles for et hul, som derfor har inficeret nervekamret og forårsaget rodspids-betændelse ved tanden. Bedst mulig behandling tilsiger, at et behandlingskrævende hul i en tand findes og renbores, så snart det er muligt, og at tanden samtidig restaureres. Herved sikres, at en tands behandlingsbehov holdes på lavest mulige niveau. I denne situation ved behandling af tanden 6+ med en fyldning den 18. december 1997.

Codan fandt videre, at tanden 5- ses med en utilstrækkelig rodfyldning i længde og tykkelse samt betændelse den 15. august 2006, og tanden blev behandlet med en stiftkrone den 29. september 2006. I den forbindelse fandt Codan, at bedst mulig behandling på daværende tidspunkt ville have været behandling af betændelsen med omgørelse af rodfyldningen. Denne mulighed er blokeret af rodstiftbehandlingen den 29. september 2006.

Codan fandt dermed, at der ikke er foretaget rettidig diagnostik eller terapeutiske tiltag i overensstemmelse med den bedst mulige behandling under de givne omstændigheder.

Codan fandt endvidere, at brokonstruktionen ved regio 1+ til +5 er udfordrende, da tanden +5 allerede den 27. januar 2000 var svækket til en status af en rodfyldt rod. Denne rod fungerede i 10 år som bropille i et buet brospand og i et belastet område.

Codan fandt derfor, at løsning af broen i 2013 er en følge af mange års belastninger og af tanden +5’s grundlidelsesmæssige svækkelse. I forhold til udgangspunktet, som var en meget svækket tand +5, er det aktuelle behandlingsbehov ens med situationen i 2005, fordi man allerede da kunne have valgt en mere radikal løsning med implantatbåret protetik. Det nuværende behandlingsbehov er derfor at betragte som et udskudt behov. Udførelse af udskudt behandling er ikke en erstatningsberettigende skade i lovens forstand, da behandlingsbehovet skyldes grundlidelsen, herunder svækket tand +5, der har ført til behovet for implantatbåret protetik og ikke den udførte tandlægebehandling.

Codan fandt desuden, at behovet for kirurgisk rodbehandling af tanden 4- ikke kan henføres til den udførte behandling, som er sket som gældende forskrifter tilsiger. Den opståede betændelse er derfor en følge af tandens grundlidelse, som nødvendiggjorde det oprindelige behandlingsbehov af tanden 4-.

Patienten er herefter berettiget til erstatning for rimelige udgifter i forbindelse med rodbehandling af tanden 6+ samt kirurgisk rodbehandling af tanden 5-.

I øvrigt er patienten ikke berettiget til yderligere erstatning og/eller godtgørelse.

 

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 2. september 2015 med den af Codan anførte begrundelse.

Nævnet finder, at røntgen af 27. januar 2000 viser, at tanden +5 allerede før den oprindelige brokonstruktion var en stærkt svækket tand. Den behandling, der nu skal udføres, svarer derfor til den behandling, der oprindeligt skulle have været udført. Det forhold, at der blev udført en anden behandling, er ikke i sig selv en skade i lovens forstand.

Nævnet tiltræder derfor Codans afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om patientforsikring § 1, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, og § 2, stk. 1, nr. 1.

Desuden tiltrædes erstatningens størrelse og omfang.