#

3210-16

Skadetype: Nerveskade - Andre nerver
Afgørelsetype: Tålereglen – PFL § 2.1.4/KEL § 20.1.4
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Kirurgi - Tandudtrækning

Beskrivelse:

Nerveskade efter udtrækning af tand. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Nerveskade efter udtrækning af tand. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 46-årig kvinde, der den 3. december 2013 skulle have trukket tanden 6- ud og i den forbindelse blev der anlagt infiltrationsanalgesi, ledningsanalgesi og intraligamentær analgesi i form af 5,1 ml. Scandonest og 1,7 ml. Septocaine 4%. Det lykkedes imidlertid ikke at få trukket tanden ud. Ifølge journalen fra den 6. december 2013 havde patienten haft voldsomme smerter i 2 døgn, og det blev igen forsøgt at tage tanden ud og der blev anlagt samme form for bedøvelse som anlagt d. 3. december 2013. Det lykkedes imidlertid ikke at trække tanden ud, men nerven i tanden blev fjernet. Den 9. december 2013 blev det noteret, at patienten fortsat tog smerte-stillende medicin. Den 10. december 2013 blev patienten henvist til specialtandlægen for udtagning af tanden. Den 6. januar 2014 blev det noteret, at patienten havde fået taget tanden ud af anden tandlæge, og at der havde været betændelse i såret. Desuden blev det noteret, at patienten havde haft følenedsættelse i underlæbens højre side efter fjernelse af tandnerven den 6. december 2013.
Patienten søger nu om godtgørelse for varigt mén i form af manglende følelse, en læbe, der hænger og en kind, der falder ind.

1. instans afgørelse:

I brev af 10. december 2015 traf Codan afgørelse om, at patienten er berettiget til 39.425 kr. i godtgørelse for varigt mén samt renter heraf på 161,64 kr.

Indledningsvist er det lagt til grund, at den foretagne neurosensoriske undersøgelse viser, at der er sket påvirkning af nervus alveolaris inferior svarende til patientens højre side. Desuden angiver patienten sit sensibilitetstab til VAS = 5, mens føleforstyrrelsens påvirkning af livskvalitet i forbindelse med privat- og arbejdsliv angives til VAS = 9. Ved den neurosensoriske undersøgelse konstateres der endvidere et funktionstab svarende til nedsat følsomhed i den skadede side samt læbefang og en fornemmelse af, at læben hænger ved træthed. Desuden oplever patienten neurogent ubehag i form af konstant soven, snurren og prikken i den skadede side og 2-punkts diskriminationsevne er større end 20 mm i højre side. Ved sensibilitetstesten konstateres der ingen reaktion for de 5 stimuli og ingen protektiv reaktion.

Codan fandt derfor, at føleforstyrrelsen kan karakteriseres som værende væsentlig. Patienten er derfor som udgangspunkt berettiget til et mén på 5% jf. Arbejdsskade-styrelsens méntabel punkt A.1.4.1.

Af spørgeskemaet fremgår det desuden, at patienten meget tit har følt, at hendes udseende har været påvirket af problemer med tænder, mund og patienten har været ked af det på grund af disse problemer.

Codan har derfor på baggrund af den neurosensoriske undersøgelse og de beskrevne subjektive gener vurderet, at patienten er berettiget til en godtgørelse for varigt mén på 5% som følge af skaden i form af føleforstyrrelser jf. Arbejdsskadestyrelsens méntabel punkt A.1.4.1. Efter aldersreduktion udgør den endelige méngodtgørelse herefter 39.425 kr. samt renter på 161,64 kr.

I øvrigt fandt Codan, at patienten ikke var berettiget til yderligere erstatning og/ eller godtgørelse.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 10. december 2015 med den af Codan anførte begrundelse.

Efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel punkt A.1.4.1. vurderes væsentlige følefor-styrrelser ved nerveskader som den foreliggende til 5-10% mén. På grundlag af resultatet af den neurosensoriske undersøgelse er udgangspunktet, at méngraden fastsættes til 5%. Nævnet er enig med Codan i, at de beskrevne gener i spørgeskemaet ikke har en sådan karakter og omfang, at dette udgangspunkt kan fraviges.

Nævnet tiltræder derfor Codans afgørelse om erstatningens størrelse og omfang.