#

3236/16

Skadetype: Ingen skade / afvisning
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Rodbehandling

Beskrivelse:

Rodbehandling og efterfølgende tab af tand. En behandling, der ikke er lykkedes. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Rodbehandling og efterfølgende tab af tand. En behandling, der ikke er lykkedes. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 50-årig kvinde, der den 26. juni 2015 konsulterede tandlægen på grund af smerter i højre side af overkæben. Det blev konstateret, at tanden 6+ var bankeøm og røntgen viste rodspidsbetændelse. Der blev derfor indledt rodbehandling med oplukning til rodkanaler og udrensning heraf. Desuden blev der ilagt mellemseancedepot samt lagt en midlertidig fyldning. Den 29. juni 2015 henvendte patienten sig telefonisk, da fyldningen var lidt for høj. Patienten fik derfor tid til slib samme dag. Den 1. juli 2015 er det journaliseret, at fyldningen rev, og der blev afpudset skarpe kanter. Tanden blev fjernet samme dag på grund af fraktur.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til en ny tand samt godtgørelse for varigt mén som følge af tab af tanden 6+.

1. instans afgørelse:

I brev af 1. februar 2016 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.

Codan fandt, at den udførte rodbehandling af tanden 6+ er udført bedst muligt under de givne omstændigheder.

I den forbindelse har Codan lagt vægt på, at den udførte rodbehandling er udført på diagnostisk grundlag, og at der ikke er oplyst forhold, som indikerer, at der ikke er sket bedst mulig behandling under de givne omstændigheder.

Codan fandt videre, at røntgenbillede fra den 26. juni 2015 viser, at tanden 6+ før rodbehandlingen var forsynet med en stor amalgamfyldning.

Codan fandt derfor, at tanden før rodbehandlingen var svækket i betydeligt omfang, og frakturen er derfor en følge af denne svækkelse. Der er dermed ikke årsagssammenhæng mellem tab af tanden og den udførte behandling.

Der er dermed ikke sket en skade omfattet af loven og patienten er ikke berettiget til erstatning.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 1. februar 2016 med den af Codan anførte begrundelse.

Nævnet finder, at tanden 6+ allerede forud for rodbehandlingen i 2015 var en svækket tand. Tanden mistes derfor som følge heraf og ikke som følge af den udførte behandling. Det forhold, at man har forsøgt en behandling, som ikke lykkes, er ikke en skade i lovens forstand.

Nævnet tiltræder derfor Codans afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.