#

3264-16

Skadetype: Skade på krone - Tab af kronesubstans
Afgørelsetype: Specialistmålestokken - PFL § 2.1.1/KEL§ 20.1.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret
Behandling: Rodbehandling - Bearbejdning af rodkanal

Beskrivelse:

Rodbehandling med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.

Rodbehandling med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 55-årig mand, der den 14. maj 2014 fik behandlet tanden -6 for caries i kronekanten. Den 25. januar 2016 blev tanden igen behandlet for caries i kronekanten. Den 15. februar 2016 blev der indledt rodbehandling af tanden igennem kronen på grund af rodspidsbetændelse. I den forbindelse knækkede der to rodfile i den forreste rod, som blev forsøgt fjernet under mikroskop, dog uden held. Den 23. februar 2016 blev patienten informeret telefonisk om, at tanden ikke kunne reddes, hvorfor tanden blev trukket ud den 24. februar 1016. Der planlægges derfor behandling med en tre-leddet bro regio -5 til -7.

Patienten søger derfor nu om erstatning for udgifterne hertil.

1. instans afgørelse:

I brev af 21. april 2016 traf Tryg afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

Tryg fandt, at patienten med overvejende sandsynlighed er blevet påført en skade som følge af behandlingen.

Tryg fandt, at erfaren specialiststandard havde været, at man ved rodbehandling af en svækket tand, i dette tilfælde -6, havde fjernet den metalkeramiske krone forinden. Dernæst skulle man have skabt adgang til rodkanalerne ved en kegleformet åbning af kronestubben og rodkanalindgangene, evt. med anvendelse af ultralyd. Når adgangen var sikret, kunne rodkanalerne skånsomt have været bearbejdet under brug af rigelig skyllevæske og glidemiddel. Herved havde man med overvejende sandsynlighed undgået unødigt tab af tandsubstans samt tab af tanden -6.

Tryg fandt derfor, at der kan ske dækning af udgifter til erstatning for tanden -6 med en tre-leddet bro ved tænderne -5 til -7. Der vil imidlertid være fradrag for rodbehandling, rodstiftopbygning samt ny krone, da disse behandlinger skulle være foretaget, såfremt tanden -6 kunne have været bevaret.

I brev af 24. maj 2016 traf Tryg afgørelse om, at patientens foreløbige erstatning udgør 0 kr.

Tryg fandt, at der skal foretages fradrag for rodbehandling 3.900 kr., rodstiftopbygning 2.500 kr. samt ny krone 7.000 kr., idet disse behandlinger skulle være foretaget, såfremt tanden -6 kunne have været bevaret. Fradrag i alt 13.400 kr.

Tryg fandt videre, at refusionen fra Sygeforsikringen Danmark ville have udgjort 110 kr. for rodbehandling, 300 kr. for rodstiftopbygning samt 2.100 kr. for krone, i alt 2.510 kr. Fradrag i alt er således 10.890 kr.

Tryg har foreløbigt alene modtaget en regning på i alt 1.859 kr. for udtagning af tanden   -6. Der er derfor således ikke på nuværende tidspunkt grundlag for udbetaling af erstatning.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet ændrer Trygs afgørelse af 21. april 2016, som anført nedenfor.

Nævnet finder, at tanden -6 under alle omstændigheder skulle behandles med rodbehandling, opbygning og krone for at bevares på længere sigt, da patienten har høj cariesaktivitet, caries i kronekanten og tilkalkede rodkanaler. Patientforsikringen dækker kun udgifter, der er en følge af skaden og ikke udgifter, som patienten skulle have afholdt under alle omstændigheder.

Imidlertid finder nævnet, at fradraget for krone alene skal fastsættes til 6.000 kr. i stedet for det af Tryg fastsatte beløb på 7.000 kr.